Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014. Janvris

<--  1 2 ...  --> 

30.01.2014

urnlistiem bs stipendijas uz konferenci Austrlij

Atvrtas stipendiju programmas masu mediju prstvjiem, lai piedaltos konferenc AIDS 2014, kas no 20. ldz 25. jlijam notiks Melburn, Austrlij.

Last vairk ...

30.01.2014

Tmas turpinjums: K tikt pie diagnozes Veselbas aprpes finansanas likumprojekta izpratn

Daudzu infekcijas slimbu gadjum saslimana nemaz nav redzama un simptomi neizpauas pat gadiem, piemram, hepatts vai HIV. Lai noteiktu HIV pastv eksprestesti, tau, visticamk, tie nebs diagnozi apstiprinoi un pacientiem, kuriem ir aizdomas par du infekciju (un kuri nebs maksjui nodokus), ejot pie rsta, bs jmaks pilna cena par HIV apstiprinoo testu. Veselbas ministrija skaidro, ka attiecb uz infekciju slimbm ir noteikts pacientiem, kuriem veic izmekljumus infekciju slimbu noteikanai. Tas nozm: ja ir aizdomas par saslimanu ar kdu infekciju, ko apliecina, piemram, eksprestests, ar diagnozes apstiprinsana bs valsts apmaksta.

Last vairk ...

29.01.2014

Last vairk ...

29.01.2014

Vl ir miergi valst un tomr

Кatru gadu gripas vruss infic 5-15 procentus iedzvotju. Vairumam cilvku gripa ir vidji smaga saslimana, darba un skolas kavjumi, bet daudziem gripas vruss var radt smagu saslimanu, pai cilvkiem, kuriem pastv lielks risks iegt gripas vrusa izraistas komplikcijas. Lai sevi un citus pasargtu no saslimanas: vakcinjies pret gripu, regulri mazg rokas ar ziepm un deni, audot aizklj muti un degunu ar salveti!

Last vairk ...

28.01.2014

Tmas turpinjums: Veselbas aprpes finansanas likums k sitiens mazatalgotajiem

Veselbas ministrijas Juridisks nodaas vadtjs Raimonds Osis skaidro: lai valsts apmakstu veselbas aprpi saemtu darba mji, viiem svargks nodarbintbas periods. Ja 11 mneus esi nodarbints neatkargi no algas lieluma, iegsti tiesbas saemt valsts veselbas aprpi. Kritrijs ir laiks, ststa R. Osis. Un ir cilvki, kuri ienkumus gst cit veid, piemram, panodarbintie. Viiem noteicoais bs deklartie ienkumi pirms atvieglojuma piemroanas. K minimums, kuram gada laik jbt deklartam k ienkumiem, izvltas 12 minimls mnealgas.

Last vairk ...

28.01.2014

Valdba sakrtos psihologu darbbu (Papildints ar saiti uz rakstu "Izskauds arlatnus psiholoij")

Latvij nav noteiktas minimls kvalifikcijas prasbas praktizjoiem psihologiem, k ar psihologu darbbas pamatprincipi, prasbas supervzijai un pakalpojuma sniedzja un samja tiesbas un pienkumi.

Last vairk ...

27.01.2014

NVO var piedalties Valdbas rcbas plna projekta sagatavoan

Ministru prezidentes ieskat nozaru NVO un valdbas socilie un sadarbbas partneri var dot lielu pienesumu kvalitatva un uz iedzvotju labkljbas vairoanu vrsta darba plna sagatavoan. Ar Veselbas ministrijai jiesniedz rcbas plns veselbas aprpes nozar Valdbas Deklarcij noteikto uzdevumu izpildei.

Last vairk ...

27.01.2014

Veselbas obligts apdroinanas likumprojekts oned tiks apspriests Saeimas komisijs

Ja jaun likuma spk stans gadjum veselbas aprpi nesaems 200 000 Latvijas iedzvotju, tas rstiem nav pieemami. imenes rsti uzskata, ka tiei vii tad tiks nostdti nodoku inspektora viet, kuram cilvkam atteikt, kuram sniegt paldzbu tas katru dienu bs jlemj imenes rstam savas pieemanas laik.

Last vairk ...

27.01.2014

Sabiedrbas veselbas koordincijas komisijas sde

Lai informtu par Veselbas ministrijas un Slimbu profilakses un kontroles centra plnotajm aktivittm 2014. gad sabiedrbas veselbas un veselbas veicinanas jom, Veselbas ministrija sasauc Sabiedrbas veselbas koordincijas komisijas sdi.

Last vairk ...

26.01.2014

Grozjumu MK Noteikumos Nr. 899 sabiedrisk apsprieana

Sabiedrisks apspriedes sanksme par noteikumu projektu grozjumiem Ministru kabineta noteikumos par ambulatorajai rstanai paredzto zu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas krtbu. Sanksme notiks 13. februr plkst. 10.00 Veselbas ministrij (Brvbas iela 72, 309. telp).

Last vairk ...

23.01.2014

Eiropas Savienb reistrti dolutegravrs un sofosbuvrs

Kompnijas ViiV Healthcare raotais preparts HIV rstanai "Tivicay" (dolutegravrs) ir samis Eiropas Komisijas akceptu. Eiropas Komisija izsniegusi reistrcijas apliecbu ar kompnijas Gilead Sciences prepartam C hepatta rstanai "Sovaldi" (sofosbuvrs). Zles pardsies Eiropas Savienbas valstu tirg, tikldz bs reistrta to cena.

Last vairk ...

22.01.2014

Valdbas uzdevumi veselbas aprp

Jaunizveidotais Ministru kabinets sav darbb sola turpint iepriekjs valdbas ieskto politiku.

Last vairk ...

19.01.2014

Nodergs seminrs NVO

22. janvr no plkst. 14:00 ldz 17:00 NVO nam, Laimdotas iel 42, notiks izgltojos seminrs Tiesiskie finansjuma ieguves veidi NVO darbbai. Tma: k nevalstisks organizcijas var saemt finansjumu no pavaldbas, valsts, citm juridiskm un ar fiziskm personm, lai nodrointu savu darbbu un ideju stenoanu.

Last vairk ...

19.01.2014

Last vairk ...

19.01.2014

Noskatieties filmu kinotetros

Teksasas kovboja Rona Vudrfa dzvi satricina pka diagnoze - HIV pozitvs. Dzvot viam atlikuas 30 dienas. Tolaik, 1985. gad tikai ska apzinties AIDS izplatbu un to, k cnties ar o vrusu.

Last vairk ...

18.01.2014

Precz organizcijas pastvanas jgu

Biedrbas "Apvienba HIV.LV" valde apsprieda pamata lietas, kas attiecas uz turpmku organizcijas pastvanas jgu un nozmi. Valde precizja un papildinja organizcijas mrus un uzdevumus.

Last vairk ...

16.01.2014

Apjukums kompensjamo medikamentu apmaks brniem

Vecki nk uz aptiekm pilnb prliecinti, ka no gada visus kompensjamos medikamentus brniem valsts apmaks 100 % apmr, un nav informti par izmuma gadjumiem. Skaidras un saprotamas informcijas par izmaim trkst ar farmaceitiem, un ar rsti ir apjukui.

Last vairk ...

15.01.2014

Last vairk ...

13.01.2014

aundare olbaltumviela

Zintnieki uzmanbu koncentrjui uz olbaltumvielu NS3, kas piedals C hepatta vrusa vairoans proces. Patlaban turpins eksperimentu fze, kuras laik zintnieki cenas pilnb nobremzt s bstams olbaltumvielas darbbu.

Last vairk ...

12.01.2014

Baltijas HIV asocicijas sadarbba ar Veselbas ministriju

Veselbas ministrijas partneris "Baltijas HIV asocicija" ir samusi Eiropas Ekonomikas zonas finanu instrumenta atbalstu, lai realiztu projektu Socils iekauanas veicinana, uzlabojot veselbas aprpes pakalpojumu pieejambu un kvalitti vrieiem, kuriem ir dzimumattiecbas ar vrieiem. Lai nodrointu projekta aktivitu uzskanu un vienotos ar projekta partneriem par projekta aktivitu realizciju 05. februr notiks projekta atklanas sanksme.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)