Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Janvris

<--  1 2 ...  --> 

28.01.2016

Nevajag atirt! Ja ir slims, tad slims!

Gripa bija, ir un bs, t ir oti sena vrusinfekcija, kas zinma jau vairkus gadsimtus. Profesore un infektoloe Ludmila Vksna.

Last vairk ...

27.01.2016

Ne visu vars imenes rsts ... un pacients ar

imenes rsts par valsts naudu uz daudzm specifiskm analzm pacientu nostt vairs nedrkst - tikai rsts specilists, kur nav maksas rsts,- nksies gaidt rind uz valsts apmakstu konsultciju. Iespjamas ar rindas uz laboratoriskiem pakalpojumiem.

Last vairk ...

25.01.2016

Kdos gadjumos nozm pegilto interferonu

NVD lmuma Par Kompensjamo zu sarakst iekauto zu Peginterferonum alfa + Ribavirinum izrakstanas nosacjumu prskatanu jauna redakcija.

Last vairk ...

24.01.2016

Vai brns drzi var inficties ar HIV?

Uzzinot, ka brnudrz vai skol ir brns ar HIV infekciju, daudzus veckus prem ausmas: vii baids, ka pau brns vartu inficties, aizliedz kontaktties, bet dareiz vispr prce viu uz citu skolu. Protams, ka l t brna, tau es esmu pret to, ka ar manjo kop mcs HIV infictais. Bet ja nu vii sakausies ldz asinm? Ja nu vii pki kods no vienas sviestmaizes? Cik pamatotas ir tdas bailes?

Last vairk ...

21.01.2016

Gripa neprognozjams drauds

Saska ar Pasaules Veselbas organizcijas (PVO) datiem, ogad gripa izceas ar pau aktivitti. Tas attiecas uz visu Eiropas reionu. Vl jo vairk, no visiem vrusa tammiem, kas patlaban cirkul, aptuveni 80% sastda А/H1N1 ("cku") tamms.

Last vairk ...

20.01.2016

20. janvr reistrto HIV-pozitvo cilvku skaits Krievij ir sasniedzis vienu miljonu

Last vairk ...

20.01.2016

Aptaujas paldz mums argumentt

Last vairk ...

19.01.2016

C hepatts: jauno medikamentu efektivitti apstiprina rstanas prakse

Kuvui pieejami pirmie dati no C hepatta Vcijas reistra, kas liecina, ka jauno "postinterferonu" medikamentu augst efektivitte ir apstiprinjusies.

Last vairk ...

18.01.2016

Sievietes ir drok pasargtas no gripas nek vriei

Hormons estrogns sievietm nodroina nevien augstu spju slieksni, kas vim paldz prciest dzemdbu spes, bet ar samazina gripas vrusa replikcijas iespjambu organism.

Last vairk ...

18.01.2016

Last vairk ...

12.01.2016

Ca ar brvdienu narkomniju

Igaunijas tiesbsargjos iestdes sks cu ar tiem valsts iedzvotjiem, kuri neregulri lieto narkotikas. ie cilvki rada milzgu pieprasjumu pc narkotikm un baro noziedzniekus.

Last vairk ...

12.01.2016

Nacionlais Veselbas dienests zio

Turpmk savlaicgk bs iespjams uzskt zu kompensciju HIV pacientiem. Zu saraksts ir papildints ar ar jaunu zu kombinciju HIV infekcijas rstanai. Ar jaunm zlm ir papildints medikamentu saraksts hroniska C hepatta rstanai. Turklt no 75 % ldz 100 % ir palielints kompenscijas apmrs zlm, kas nepiecieamas akta un hroniska C vrushepatta un hroniska B vrushepatta rstanai.

Last vairk ...

10.01.2016

Maskav pts PrEP praksi

2016. gad Maskav pts iespjas ieviest pirmskontakta HIV profilakses programmu, kura paredz, ka vesels cilvks, kas apzinti pakauj sevi inficans riskam ar HIV, lieto antiretrovrusu prepartus.

Last vairk ...

10.01.2016

Par injicjamu ARV-shmu HIV rstanai

Kompnijas Janssen Pharmaceuticals un ViiV Healthcare ir parakstjuas oficilu vienoanos par shmas, kur izmanto divus prolongtas iedarbbas injicjamos prepartus HIV infekcijas rstanai, kopgu izstrdanu un komercilu izmantoanu. ie preparti ir Janssen kompnijas rilpivirns un kompnijas ViiV kabotegravirs.

Last vairk ...

09.01.2016

TRUVADA

Last vairk ...

08.01.2016

Fostemsavrs, iespjams, pardsies

Kompnija ViiV HealthCare paziojusi, ka plno pirkt Bristol-Myers Squibb (BMS) izstrdes portfeli HIV infekcijas terapijas jom.

Last vairk ...

07.01.2016

Papildinjumi sakvinavra lietoanas instrukcij

Ir ieviestas izmaias Invirzes (Invirase, sakvinavrs) lietoanas instrukcij. Ts prsvar attiecas uz sakvinavra un citu medikamentu savstarpjo iedarbbu.

Last vairk ...

06.01.2016

Last vairk ...

04.01.2016

Vietjie projektu konkursi

Latvijas valsts mei ziedojums biedrbm un nodibinjumiem (sabiedrisk labuma organizcijas) atbalsta saemanai socils jomas projektiem. Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departamenta sabiedrbas integrcijas projektu konkurss nevalstiskajm organizcijm 2016. gadam.

Last vairk ...

03.01.2016

Saprta uzvara

Krievijas prezidents ir parakstjis likumu, kas atauj HIV pozitviem rzemniekiem dzvot Krievij ar saviem radiniekiem.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)