Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2018. Janvris

<--  1 2 ...  --> 

31.01.2018

Ar rtdienu - Epclusa

Nacionlais Veselbas dienests iekauj kompensjamo zu sarakst medikamentu Epclusa (Sofosbuvirum / Velpatasvirum) visu C hepatta genotipu rstanai.

Last vairk ...

30.01.2018

Aias intervija LNT

Last vairk ...

30.01.2018

Anglija plno pasaul pirm uzveikt C hepattu

Anglijas Valsts veselbas aizsardzbas sistma strd patrint rem un plno Angliju padart par pirmo valsti pasaul, kurai pilnb izdevies izskaust o vrusu ldz 2025. gadam. Ca ar hepattu tiek finansta pc izrstans fakta, tas ir, slimncas ir vitli ieinterestas, lai pacients ar C hepattu tiktu pilnb izrstts un via analzes btu "tras".

Last vairk ...

26.01.2018

HIV infekcijas profilakse Kuldg

Kuldg jau vairk nek 10 gadus sadarbb ar Valsts slimbu profilakses un kontroles centru veiksmgi darbojas HIV profilakses punkts. Taj tiek realizta narkotisko vielu lietoanas kaitjuma mazinanas programma. Narkotiku lietotju izpratnes veidoana par narkotiku nodarto kaitjumu, tiek veidota ilgstoi un pacietgi, mcot lietot tras irces, lietot prezervatvus, izsargties no slimbu apdraudjumiem.

Last vairk ...

25.01.2018

Viss bs labi :):):)

ogad bijui divi rstu konsliji par HIV rstanu, un pc jauns krtbas terapija no 500 nm uzskta jau gandrz 10 pacientiem. obrd vl neesot pilnb atjaunota vadlniju versija, jo rsti vljuies racionlas farmakoterapijas vadlnijas papildint ar daiem jaunkajiem aspektiem no Eiropas vadlnijm, tas tiks izdarts mnea laik.

Last vairk ...

25.01.2018

NVD: ogad paa uzmanba tiek veltta infekcijas slimbu rstanai

Kompensjamo zu sarakst ir iekautas zles B hepatta pacientu rstanai, savukrt pacientiem ar HIV/AIDS infekciju rstana tiek uzskta jau no 500 imnnu lmea sasnieganas, k ar paredztas zles oportnistisko infekciju rstanai. Btisks uzlabojums attiecas uz C hepatta pacientu medikamentozo rstanu. No 1. februra pacientu ar hronisku C hepattu rstanai tiks kompensta bezinterferona terapija visiem vrusa genotipiem. Iepriek t tika nodrointa tikai pacientiem ar noteiktu genotipu.

Last vairk ...

23.01.2018

ВВС par dziednieku Gambijas prezidentu

Kdreizjais Gambijas prezidents Jahja Damme tiek vainots tkstoiem HIV-inficto pseidorstan ar paa izdomtu dadu zlu maisjumu. Kopum ar o metodi tika "rstti" devii tkstoi cilvku. Damme savas klnikas dokumentciju turja slepenb, tpc nevienam pagaidm nav izdevies noskaidrot, cik daudz o cilvku ir mirui.

Last vairk ...

23.01.2018

Tiek izstrdti jauni ARV preparti

Ir pieejama Treatment Action Group publikcija "Pipeline Report 2017: HIV, HCV, TB", kas veltta jaunu HIV infekcijas rstanai paredztu prepartu izstrdei.

Last vairk ...

22.01.2018

Grmatvedbas aktualittes

Last vairk ...

19.01.2018

Pozitv domana kait veselbai, bet izdeganas sindroms ir slimba

T saukt pozitv domana, kad cilvks vis cenas saskatt tikai labo un samierins ar esoo situciju, neapzinti liek izvairties no nepatkamajm emocijm, noliedzot realitti un savas izjtas, tomr t ir bgana no realittes, kas kait cilvka psihiskajai un fiziskajai veselbai. Latvij izdeganas sindroms tikai saldzinoi nesen tika aktualizts, jo ldz im uzskatja, ka t nav nopietna saslimana, un daudzi imenes rsti vl joprojm to nediagnostic k slimbu.

Last vairk ...

18.01.2018

Dr. Ilze Ekteina par gripu

Gada aukstajos mneos pieaug saslimstba ar vism elpceu infekcijm, bet epidmijas un pandmijas izraisa tikai gripas vruss. Vrusa cirkulcija ir sastopama visu gadu, bet epidmisku lmeni saslimstba sasniedz tiei ziem, kad cilvki vairk pulcjas telps, telpas tiek mazk vdintas, kas rada labvlgus apstkus augstkai vrusu koncentrcijai, k ar ir zemka gaisa temperatra un zemks gaisa mitrums ir labvlga vide vrusam.

Last vairk ...

16.01.2018

Viena kapsula ned - pret HIV

Ameriku specilisti izstrdjui kapsulu sestaru zvaigznes veidol, kuras katr star ievietots medikaments vajadzgaj dev. Medii par vispiemrotkajiem ir atzinui dolutegravru, rilpivirnu un kabotegravru. Jau ir notikui sekmgi jauno zu izminjumi ar ckm. Klniskos ptjumus ar cilvku piedalanos tuvkaj laik plno veikt kompnija Lyndra Inc.

Last vairk ...

14.01.2018

Panorma: HIV rstana tikai uz mu

Vai jbt oti slimam, lai drksttu saemt valsts apmakstu rstanu? du jautjumu jau gadiem uzdevui ar imndeficta vrusu jeb HIV infictie Latvijas iedzvotji. Raidjum Defacto par savu negatvo pieredzi daljs ar kda paciente. Iespjams tiei via sakustinjusi deus un amatpersonas uzlabojuas rstans krtbu.

Last vairk ...

13.01.2018

odien esam pavadjui mb koli, draugu, neaizmirstamu cilvku - Rudti Danovsku

Last vairk ...

11.01.2018

Dr. Inga Aia aicina pacientus pieteikties rstanai

Last vairk ...

10.01.2018

Rezervts receptes - svargi zinanai HIV-pozitvajiem cilvkiem!

Last vairk ...

09.01.2018

Rudte Danovska

Rudte Danovska (09.11.1978. - 09.01.2018.): florbols, socilais darbs, HIV-profilakse, ieslodzto izgltoana, izdzvoanas nometnes brniem un pusaudiem, krzes centrs Mlgrvis, dienas centrs bezieds... Vl oti-oti daudz kas cits. Tikai rakstu internet par to ir oti maz - Rudte bija uz rezulttu vrsta darba cilvks. Uz darba augiem, nevis uz publicitti.

Last vairk ...

08.01.2018

Igaunijas HIV aktualittes

2017. gad Igaunij HIV diagnosticja 219 cilvkiem, bet AIDS konstatja 20 gadjumos. Tas nozm, ka, saldzinot ar iepriekjo gadu, saslimana ar AIDS ir samazinjusies divas reizes.

Last vairk ...

08.01.2018

Paplaina emtricitabna un tenofovra kombincijas pielietojumu

Last vairk ...

08.01.2018

Statni HIV-pozitvajiem

Gada nogal uzreiz divs publikcijs tika pievrsta uzmanba tam, ka cilvki, kuri dzvo ar HIV, nepietiekam daudzum izmanto statnu prepartus, kas domti lipdu profila korekcijai.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
Decembris (26)   
Novembris (28)   
Oktobris (36)   
Septembris (34)   
Augusts (29)   
Jlijs (31)   
Jnijs (30)   
Maijs (33)   
Aprlis (25)   
Marts (28)   
Februris (26)   
Janvris (26)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)