Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2020. Janvris

<--  1 2 ...  --> 

30.01.2020

Igaunijas socils programmas policijas aizturtajiem narkotiku lietotjiem

2018. gad Igaunijas Nacionlais Veselbas attstbas institts un Tallinas policija ieviesui divas programmas narkotiku lietotjiem k alternatvas administratvai vai kriminlai sodanai par narkotiku lietoanu: VALIK (Izvle) - cilvkiem, kuri aizturti sakar ar marihunas vai ts analogu lietoanu; STIK (Detonators) - cilvkiem, kuri ilgu laiku lieto narkotikas un kuriem ir atkarbas problmas.

Last vairk ...

29.01.2020

Parakstts Sadarbbas memorands

Lai nodrointu Latvijas pacientu organizciju prstvbu lmumu pieemanas procesos, k ar lai uzlabotu un veicintu savstarpjo sadarbbu, 17 pacientu organizcijas un Veselbas ministre Ilze Viele parakstja Sadarbbas memorandu. Tikans laik pacientu organizcijas un Ministre izrunja veselbas aprpes aktulos jautjumus un vienojs par sadarbbas nkoajiem soiem.

Last vairk ...

28.01.2020

Jcer, ka ldzs

anhajas farmakoloijas institta specilisti nosaukui vairkus antiretrovrusu prepartus, kurus jau daudzus gadus veiksmgi lieto HIV-infekcijas rstanai un kas btu nodergi, lai rsttu infekciju, ko izraisa koronavrusa jaunais tamms. Farmkompnijas AbbVie un Johnson&Johnson jau skui piegdt nai divus dus medikamentus.

Last vairk ...

28.01.2020

rija cns ar stigmu

rij startjusi nacionl kampaa cai ar stigmu, kas saistta ar HIV. To inicijusi valdba, lai izskaustu diskriminjoo izturanos pret cilvkiem, kas dzvo ar HIV. pai tiek uzsvrts agrnas testanas un rstanas nozmgums.

Last vairk ...

28.01.2020

Atvrta jauna mjaslapa www.parhiv.lv

Latvij ir izveidota jauna digitl platforma www.parhiv.lv, kuras mris ir veicint HIV-pozitvo cilvku savstarpjo saziu un socilos kontaktus tam paredzts jauns slgtais forums. Tpat aj resurs var uzdot jautjumus par HIV un saemt tru profesionlu atbildi no rsta.

Last vairk ...

27.01.2020

Gada balva medicn

rstu biedrba: Msu medii rsti, zobrsti, msas, vecmtes, rstu palgi, msu palgi un citi ikdien rpjas, lai ms atgtu pau drgko veselbu. Lielk daa no viiem katru dienu pc vislabks sirdsapzias dara savu darbu un paldz mums visiem bt veseliem un dzivespriecgiem. Ikvienam pacientam ir iespja pateikt paldies savai rstniecbas personai rstam, zobrstam, rsta palgam, vecmtei, farmaceitam, funkcionlajam specilistam, izvirzot viu k potencilo balvas samju.

Last vairk ...

27.01.2020

Kaletra pret jauno srgu

Lai rsttu infekciju, ko izraisa koronavrusa jaunais tamms 2019-nCoV, n test pret HIV prepartu. Par to 26. janvr pazioja farmcijas kompnija AbbVie Inc. Runa ir par rstanu, izmantojot lopinavra/ritonavra kombinciju, ko realiz ar preu zmi Kaletra vai Aluvia.

Last vairk ...

27.01.2020

Novrtjiet HPP pakalpojumus

Last vairk ...

26.01.2020

Kaimios

Last vairk ...

26.01.2020

Btiskas izmaias

Lai uzlabotu pieejambu valsts apmakstiem veselbas aprpes pakalpojumiem, ir veiktas vairkas btiskas izmaias. Lai vienkrotu personu ar atkarbm vranos pc paldzbas pie specilista, narkologs noteikts k ties pieejambas specilists bez iepriek noteiktm diagnozm un nostjuma. Savukrt, infektologs noteikts k ties pieejambas specilists tiem cilvkiem, kuri ir kontaktpersonas stacionr rstanu saemoiem pacientiem ar apstiprintu HIV infekciju.

Last vairk ...

25.01.2020

mija, raoana un kontrole

Decembra beigs ASV Prtikas un zu kvalittes kontroles prvalde (FDA) nostja ViiV Healthcare Vstuli ar pilnu atbildi, kas noraida kompnijas iepriek iesniegto pieteikumu par injicjams divkomponentu ARV shmas kabotegravrs/rilpivirns reistranu. Kpc FDA atlika pirms injicjams ilgas iedarbbas shmas HIV rstanai akceptanu?

Last vairk ...

24.01.2020

Interesanti last

dau vidusskol tika aktualizta narkotiku problma, ne biedjot, bet uzsverot, ka katram ir izvle un katrs pats to izdara. Signe Vlia: veselbas nozares neefektivitte ir stipri prsplta. Ilze Viele par paveikto veselbas nozar Karia valdbas pirmaj gad.

Last vairk ...

22.01.2020

Ar informciju pret HIV cietumos

("Baltijas HIV asocicijas" ziu lapa Nr.6) Nonkot nebrv, katram ieslodztajam tiek piedvts veikt HIV testu, tam piekrt un HIV testu veic gandrz visi (98%) ieslodztie. Tau no visiem zinmajiem ar HIV infictajiem ieslodztajiem rstjas tikai nedaudz vairk k 60%. Biedrba "Baltijas HIV asocicija" 2019. gad uzska izgltojou darbu 9 ieslodzjumu viets.

Last vairk ...

20.01.2020

15 ststi

Atbalsta grupas infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS) sievieu grupa atkljusi LGBT HouseRiga telps fotogrfiju izstdi un organizja lekciju sievietm projekta Vardarbbai nav attaisnojuma ietvaros.

Last vairk ...

17.01.2020

Dadas zias

Jebkura veida nesterilas adatas izmantoana rada draudus veselbai, jo pai, ja invazvas manipulcijas veic skaistumkopanas procedrs, ignorjot higinas prasbas. SPKC, saistb ar pneimonijas uzliesmojumu nas pilst Uha, skaidro, ka ts izraistjs ir jauns koronavruss, kura izcelsme nav zinma. HIV pacientiem zd imunitte pret baku vrusu pat tad, ja brnb ie cilvki ir samui vakcnu pret to un antiretrovirl terapija ir atjaunojusi lielu dau viu imunittes, secints ptjum. BaltHIV Testpunkt iespjams veikt eksprestestus trs dienas ned.

Last vairk ...

16.01.2020

Pastvg konflikta zon

Last vairk ...

15.01.2020

Breakthrough Therapy izrviena terapija

Fostemsavrs drz bs pieejams Eiropas Savienbas pacientiem. Fostemsavrs ir principili jaunas zles HIV iekanas inhibitors, paredzts to pacientu rstanai, kuriem vairs nepaldz standarta antiretrovrusu prepartu shmas.

Last vairk ...

15.01.2020

Safehouse Filadelfij

Pirm valdbas sankciont istaba, kas paredzta kontroltai narkotiku lietoanai, tika atvrta pirms 30 gadiem veic. Tagad Eirop, Austrlij un Kand darbojas 120 das istabas. Labdarbas organizcija Safehouse Pensilvnijas tata galvaspilst bs pirm kontroltas narkotiku lietoanas iestde ASV.

Last vairk ...

14.01.2020

Vai pusma sievietes spj cienjami novecot?

Vai pusma sievietes, kas dzvo ar HIV, ir spjgas "veiksmgi novecot", neraugoties uz potenciliem riskiem, ko vartu izraist veselbas sarejumi? Publictie aptaujas rezultti prliecinoi pavstja, ka tas ir iespjams vairums HIV pozitvo sievieu, kas ir veckas par 50 gadiem, paziojuas par "veiksmgu novecoanu". Un pat HIV statuss eit nesplja nekdu lomu.

Last vairk ...

13.01.2020

Dzimtais uzvar

Pirms daiem gadiem ms rakstjm, ka HIV tamms, kas pirmais infic organismu, rada rus citu tammu izdzvoanai. Pagjuaj ned tika publicts klniska gadjuma apraksts, kas apstiprina, ka srga pie srgas nelp.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
Augusts (2)   
Jlijs (7)   
Jnijs (3)   
Maijs (21)   
Aprlis (14)   
Marts (25)   
Februris (18)   
Janvris (24)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)