Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Janvris

<--  1 2 ...  --> 

30.01.2013

Last vairk ...

30.01.2013

Biedrbas Apvienba HIV.LV rekomendcijas par hronisk C hepatta rstanas pieejambu... un ne tikai!

Biedrba Apvienba HIV.LV pateicas visiem iestu, uzmumu un biedrbu prstvijem, kuri piedaljs apa galda diskusij par projekta "Zu pieejamba - tiesbas, nevis privilija" aktivittm, rezulttiem un izstrdtajm rekomendcijm Veselbas ministrij 2013. gada 16. janvr. Lasiet rekomendcijas, kas ir daji koritas, mot vr diskusijas laik paustos viedokus.

Last vairk ...

28.01.2013

Vai pietiek - vienu reizi gad? (1

Biea CD4 nu skaita noteikana pacientiem, kas saem ARVT un kuriem ir stabili nenosakma vrusa slodze, nesniedz nekdu papildus diagnosticjou informciju un nekdi neiespaido tlko rstanas taktiku, toties biei vien neirotiz pacientus.

Last vairk ...

28.01.2013

Par Starptautisko no AIDS miruo cilvku piemias dienu

Svtdien, 19. maij, bs 30. Starptautisk no AIDS miruo cilvku piemias diena, kuras tma Solidarizans. Kopienas vars izmantot o dienu, lai paaugstintu informcijas izplatbas lmeni par HIV, izteiktu atbalstu ar o vrusu infictajiem, k ar piemintu tuvus cilvkus un radiniekus, kurus zaudjui HIV/AIDS d.

Last vairk ...

27.01.2013

Iekaut peginterferonu PVO Pamatmedikamentu sarakst!

PVO pamatmedikamentus defin k ldzekus, kas nodroina iedzvotju vairkuma veselbas aizsardzbas vajadzbas. Td tiem vienmr ir jbt adekvt daudzum un nepiecieamajs devs, un par tdu cenu, kas pieejama iedzvotjiem.

Last vairk ...

27.01.2013

Publikciju daidests

HIV infekcijas izplatba injicjamo narkotiku lietotju vid ir oti augsta. Finanu krzes iespaid Grieij novrots HIV infekcijas uzliesmojums. Lietojiet prezervatvus droi, prezervatvi neboj seksu!

Last vairk ...

27.01.2013

Last vairk ...

26.01.2013

Zu valsts aentra ir izvrtjusi iespjas veikt cenu samazinjumu zu reistrcijas pakalpojumiem

29. janvr Ministru kabinets skats MK Noteikumu projektu "Zu valsts aentras maksas pakalpojumu cenrdis". Noteikumu projekts neparedz cenu paaugstinjumu aentras maksas pakalpojumiem, bet gan tiei otrdi btisku cenu samazinjumu iesniegumu un pievienots dokumentcijas ekspertzei.

Last vairk ...

22.01.2013

Ko raksta citi par msu projekta rezulttiem

Naudas trkums ir lielkais rslis, lai rsttos, turklt naudas nav ne tikai zlm, bet ar cea izdevumiem, lai noktu pie rsta, pardjusi C hepatta un HIV Inficto aptauja.

Last vairk ...

21.01.2013

Nacionl Veselbas dienesta direktors Mris Taube ir apmierints ar apa galda diskusiju par C hepatta rstanas pieejambu

M. Taube intervij LR-1 teica, ka "diskusija bija oti patkama un konstruktva, jo ms uz to gjm ar bam, ka tikai viens jautjums bs diskusij, bet bija oti daudz dadu jautjumu" un "ms daudz ko izrunjm, daudz par ko vienojamies, un diskusija ir solis uz prieku".

Last vairk ...

20.01.2013

Aizvadt gada notikums

2012. gada 27. mart publictaj ASV Veselbas Aizsardzbas un socils nodroinanas ministrijas atjaunotaj nolikum (DHHS) HIV infekcijas terapiju ieteikts uzskt neatkargi no nu CD4 lmea. Mint taktika jau ieguvusi nosaukumu Test and Treat ("Тest un rst"). Patlaban notiek ptjums START (Strategic Timing of Anti-Retroviral Treatment), kam jsniedz konkrta atbilde, kad vajadztu uzskt terapiju: vai jgaida, kamr CD4+ limfoctu lmenis nokrits ldz 350 nas/mm3, vai terapija jsk pc iespjas trk.

Last vairk ...

20.01.2013

Austrlieu ptjumi

Kas notiks, ja HIV tiks uzrdts pats sev? Jo ldzgu rst ar ldzgu. Vruss var infict nu, bet nevairosies.

Last vairk ...

17.01.2013

Pacienta ieteikums Veselbas ministrijai (papildints 27.01.2013)

"Veselbas ministrija aizbildins ar naudas trkumu, un ldz padomu pacientu organizcijm un ekspertiem. Ko es k pacients varu ieteikt? Viengi to, lai beidzot nolgst farmakoekonomistus. Tie aprins un pierds, ka rstt ir ltk. Politiskus lmumus aubu gadjum normls valsts pieem uz dadu aprinu un ptjumu pamata, nevis visu sarunjot parlamenta kuluros. Esmu diezgan dros, ka valsts ietauptu ldzekus, ja rsttu tos, kas to vlas. Darbspjgie cilvki atgrieztos darba tirg, nevis ktu par invaldiem un slogu sabiedrbai, izrsttie neinfictu prjos, jo valsts nespj apturt C hepatta infekcijas izplatbu, nodoku makstji neizceotu uz rvalstm (vis Eirop, izemot Latviju rst bez maksas). Infictie izvairs radt pcncjus, un ar tas atsauksies uz budetu. Ar iespju infictos atgriezt norml dzv diagnoze ar atiras no daudzm citm. iet, ka pasen bija aprints, ka viens zaudtais darbspjgais cilvks valstij izmaks aptuveni 200 000 Ls (tagad varbt pat vairk). Un kas tad ir t terapijai nepiecieam summa pret du zaudjumu?"

Last vairk ...

15.01.2013

Neatrod ierdu vainu

Veselbas ministrija: Nacionlais Veselbas dienests nevarot prbaudt pilngi visu par visiem izmekljumiem un lgumsldzjiem; dienests balsts uz slimncu sniegtajiem datiem. Jautjums vai td gadjum slimncas var stt rinus ar par tdiem izmekljumiem, kurus valsts ldz im neapmaksja, ja jau tas netiek skrupulozi prbaudts, paliek neatbildts.

Last vairk ...

15.01.2013

Apa galda tikans par hronisk C hepatta rstanas pieejambu Latvij

Biedrba Apvienba HIV.LV sadarbb ar Veselbas ministriju organiz apa galda tikanos par hronisk C hepatta rstanas pieejambu Latvij 16. janvr. Lasiet darba krtbu zemk.

Last vairk ...

14.01.2013

Preses paziojums par apao galdu

Biedrba Apvienba HIV.LV bija vairkkrt paudusi savu nostju par nepiecieambu palielint kompenscijas apmru zu iegdei C hepatta pacientiem un rkoja publiskas akcijas, kas ieguva plau rezonansi sabiedrb.

Last vairk ...

14.01.2013

"Tehniska" kda

gada skum vairki slimnieki, kuriem ir hronisks C hepatts, samui ziu no rstiem, ka Nacionlais veselbas dienests vairs neapmaks vairkus izmekljumus. Biedrba "Apvienba HIV.LV" apliecina, ka ir saemtas pacientu sdzbas un oned Veselbas ministrij notiks apa galda diskusija par C hepatta slimnieku tiesbm, kur apvienba plno aktualizt ar jautjumu par analu apmaksu.

Last vairk ...

11.01.2013

Kaislbas ap brdu

HIV izplatbas d Tadikistnas varas iestdes aicinjuas frizierus klientiem nepiedvt skanos.

Last vairk ...

11.01.2013

Ldz 23. janvrim vl varat paspt iesniegt projektu

Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departaments izsludinja Sabiedrbas integrcijas programmas projektu konkursu nevalstiskajm organizcijm finansila atbalsta saemanai 2013. gad. Projektu pieteikumu iesnieganas termi - 23. janvris.

Last vairk ...

11.01.2013

aunprtba vai kda ierda nejaua kda?

" gada pa skum samu priecgu ziu no savas rstjos rstes no gada Nacionlais veselbas dienests neapmaksjot vairkus izmekljumus, to skait HCV-RNS kvantitatvo analzi, par to man bs jmaks paai. Un uzminiet nu, cik tas makss? J, jauki, gandrz 100 Ls."

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)