Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014. Aprlis

<--  1 2 ...  --> 

30.04.2014

NRA.lv: Skrjiens bijis prk trs

Tiei pirms gada pacienti publisk akcij pie valdbas mjas skrja pc veselbas un aicinja valdbu izlast Veselbas ministrijas ziojumu par situciju veselbas aprp, kur skaidri un gaii bija raksturota rstanas pieejamba C hepatta pacientiem. Pacientu moto bija skriet lni, lai valdba pasptu saprast.... ogad pacienti devs gjien pc veselbas, jo acmredzot skrjiens tomr bijis prk trs.

Last vairk ...

29.04.2014

Veselbas ministrija: 23% pacientu no kopj vrushepatta C pacientu skaita zles ir kompenstas 100% apmr

K viens no paskumiem, kam Veselbas ministrija obrd veic aprinus un plno iekaut jaunajs politikas iniciatvs 2015. gadam, ir kompenscijas apmra atjaunoana tm diagnozm, kurm tas tika samazints 2009. gadm, k ar kompenscijas apmra palielinana ldz 100% zlm hroniska vrushepatta C rstanai, kam tiks pieprasti papildu finanu ldzeki 2015. gad un turpmkajos gados.

Last vairk ...

28.04.2014

Valsts nostja: cilvks jpiemro normatvajiem aktiem

Preses paziojums. Biedrba Apvienba HIV.LV, kas prstv cilvku ar hroniskm infekciju slimbm intereses, rko akciju Gjiens pc veselbas 2014. gada 29. aprl. Akcijas mris ir atgdint Veselbas ministrijai un Ministru kabinetam par 2013. gada Informatvo ziojumu "Finanu situcija veselbas aprpes jom", kas ldz im nav vainagojies ar pacientiem taustmiem rezulttiem.

Last vairk ...

28.04.2014

Vstules L. Straujumai un I. Circenei par finansjumu zu iegdes kompenscijas sistmai

Jau vairkus gadus pc krtas zu iegdes kompenscijas sistma cie badu, jo pieiramais finansjums ir nepietiekams, neatbilst hronisku pacientu skaita pieaugumam un vajadzbai pc jaunajm zlm; pacientu ldzmaksjumi, neskatoties uz Nacionl Veselbas dienesta plm tos samazint, ir lieli un iecrt liktengus robus imeu un vientuu cilvku budetos. Skum atrunans bija "Krze". Tad krze bija izsludinta par beiguos, bet nca atrunans "Valsts budeta deficts" un "Mstrihtas kritriji". Tad euro tika ieviests un tagad ms dzirdam vrdus "Jaun eopolitisk situcija". Papildu finansjums ir jpieir, pacienti uz to cer! Piepildiet cerbu. Punkts.

Last vairk ...

27.04.2014

Par veiksmm un neveiksmm

Abos Bostonas pacientos, kuriem tika transplanttas cilmes nas, un kuriem prtrauca terapiju, pc laika HIVruss tomr ir uzrdjies. Zema CD4/CD8 attiecba (<1) veckos HIV-negatvajos cilvkos ir saistta ar palielintu saslimstbas/mirstbas risku. Daa ART lietojoo HIV-pozitvo pieauguo nespj uzlabot o attiecbu pat pie normla CD4 nu skaita.

Last vairk ...

26.04.2014

Dvids Luiss kuvis par labas gribas stni c pret AIDS

Londonas futbola komandas "elsija" un Brazlijas izlases futbolists Dvids Luiss ir kuvis par ANO labas gribas stni HIV un AIDS apkaroanas jautjumos. Pasaules empionta futbol priekvakar Luiss tika iecelts par labas gribas stni, lai apvienotu jaunu dalbnieku spkus c pret AIDS.

Last vairk ...

24.04.2014

Bsim pirmie

rste Inga Janukevia: "Tuvko trs piecu gadu laik Latvija HIV reistrto pacientu skaita zi Baltijas valsts bs pirmaj viet. obrd ldere ir Igaunija, jo valsts, apzinoties problmu, rpgk veic HIV pacientu uzskaiti, via norda, kamr Latvij ir pietiekami daudz nereistrtu HIV slimnieku."

Last vairk ...

21.04.2014

Veselbas ministrijas neparedztie gadjumi

Likuma izpratn neparedzts gadjums ir tds, kam btu jpieir nauda no valsts naudas maka, ir katastrofu un dabas stihiju seku novrana un radto zaudjumu kompensana, k ar pai nacionli nozmgi paskumi. Veselbas ministrija iesniegusi valdbai pieprasjumu pc papildu finansjuma gandrz 14 miljonu eiro apmr, lai to novirztu slimncm un pacientu iemaksu samazinanai. Veselbas ministre Ingrda Circene: Valsts budeta prioritu noteikana ir valdbas kopgs lmums, tpc esmu atkrtoti informjusi par veselbas nozar akti trkstoajiem ldzekiem. Msu galven prioritte ir pacientu ldzmaksjumu mazinana.

Last vairk ...

16.04.2014

Likumprojekts: Krievij ar AIDS slimajiem vajadzs nodot pirkstu nospiedumus

Ar bstamm slimbm infictajiem, k ar personm, kas slimo ar AIDS, liks nodot pirkstu nospiedumus. "das slimbas jfiks un japseko, bet ar tm saslimuie jkontrol, lai vii nevartu infict citus", saka likumprojekta autors.

Last vairk ...

15.04.2014

Naloksons automtiskaj ierc

ASV akceptta medicnisk iekrta Evzio, kas cilvkam automtiski ievada nepiecieamo naloksona devu, ko izmanto k pretindi, kad prdoztas opitu grupas narkotikas.

Last vairk ...

15.04.2014

Divi jaunumi

Jaunajam nieu augu prepartam ir ievrojams potencils, lai rsttu C hepattu. Jaunais zu salikums bez interferona un ribavirna terapij izrdjs efektvs C hepatta rstan.

Last vairk ...

15.04.2014

Jums tau ir aptieku lojalittes kartes. Veselbas ministrija aizliegs ts. Toties ieviess obligtas signatras recepu zlm

Veselbas ministrija vlas papildint MK Noteikumus Nr. 288 ar jaunu punktu: "Aptiekas klientu piesaiste, izmantojot klientu lojalittes programmas, taj skait klientu lojalittes kartes un citas aktivittes, kas veicina zu, uztura bagtintju un citu aptiekas izplatt atauto preu lietoanu, ir aizliegta."

Last vairk ...

15.04.2014

Apvienbas HIV.LV vstule Nacionlajam Veselbas dienestam

Par HIV infekcijas diagnostikas, rstanas un profilakses klnisko vadlniju ievieanu klniskaj praks.

Last vairk ...

13.04.2014

Jaunas vadlnijas ar C hepattu inficto personu skrningam un rstanai

Pasaules veselbas organizcija (PVO) prezentjusi jaunas vadlnijas hronisk C hepatta atklan un rstan.

Last vairk ...

13.04.2014

Ministru prezidenta birojs uzdod Veselbas ministrijai sniegt atbildi

C hepatts ir nopietna problma gan sabiedrbas veselbai, gan veselbas aprpei. Pareizj sistma, kad valsts apmaks 75% no zu iegdes cenas, neveicina inficto cilvku vlmi rstties. Tomr kompenscijas apmra paaugstinana gadu no gada tiek atlikta. Tikmr potencilo pacientu skaits arvien pieaug: janvr un februr reistrti 278 jaunatklta hroniska C hepatta gadjumi. Ministru prezidenta birojs uzdod Veselbas ministrijai sniegt atbildi uz Apvienbas HIV.LV vstuli. Jautjums: vai oreiz ms dzirdsim no Veselbas ministrijas kaut ko jaunu? Kur grib noslgt derbas?

Last vairk ...

11.04.2014

Jauns AGIHAS projekts

Biedrba Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) ievie Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departamenta Sabiedrbas integrcijas programmas ietvaros atbalstto projektu Neesi vienaldzgs! Iesaisties!

Last vairk ...

10.04.2014

Last vairk ...

10.04.2014

GSK izgltojoi informatvs paskums urnlistiem Brokastis ar ekspertu

"GlaxoSmithKline Latvia" organiztais izgltojoi informatvs paskums urnlistiem par tmu "Vai Latvij varam sagaidt HIV epidmiju, neuzlabojot HIV pacientu aprpi?" norisinsies 15. aprl.

Last vairk ...

09.04.2014

Pilstu veselbas profili

Slimbu profilakses un kontroles centrs (SPKC) turpina iedzvotju iepazstinanu ar Latvijas pavaldbu veselbas profiliem. SPKC specilisti piedv uzzint vairk par Jkabpils un Daugavpils iedzvotju veselbu. Saslimstb ar HIV/AIDS Jkabpil ir zemka nek vidji Latvij, tomr saslimstbai ar HIV ir tendence pieaugt. Saslimstba ar HIV/AIDS Daugavpil ir zemka nek vidji Latvij.

Last vairk ...

07.04.2014

"Bezmaksas" un "par samaksu" saldzinjum

Igaunij ir orientjoi 20 000 ar C hepattu inficjuos (~1,5% iedzvotju). C hepatta rstana Igaunij ir pilnb bez maksas, tomr tikai aptuveni 400 cilvku gad sk rstties. Latvij katru gadu rstanos uzsk vidji 1000 cilvku, turklt pacients apmaks 25% no zu cenas.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)