Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Aprlis

<--  1 2 ...  --> 

30.04.2012

Lgums pieteikties dalbai foto sesij

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" ir uzskusi realizt Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departamenta finansto projektu Cilvki starp mums, izveidojot foto ststus par HIV inficto dzvi. Ja vlies piedalties foto sesij, ldzu, zvani uz biedrbu DIA+LOGS, 67243101, Agitai.

Last vairk ...

29.04.2012

Valsts plno grozjumus, kas palielins pacientu izdevumus par kompensjamiem medikamentiem

Starptautisko inovatvo farmaceitisko firmu asocicija vr sabiedrbas uzmanbu uz valdbas plnoto iniciatvu ar 2012. gada 01. jliju ieviest izmaias valsts kompensjamo medikamentu krtb. Plnoto grozjumu rezultt vairk nek 130 tkstoiem pacientu btiski palielinsies ldzmaksjums par kompensjamm zlm.

Last vairk ...

25.04.2012

Lgums pacientiem pieteikties dalbai fokusgrup

Biedrba "Apvienba HIV.LV" ldz pieteikties dalbai fokusgrup pacientus ar C hepattu (tos, kuri ieguvui C hepattu, NEINJICJOT narkotikas). Fokusgrupa notiks latvieu valod, Rg, pc plkst. 18:00. Diena tiks precizta un saskaota visiem rt laik. Par piedalanos fokusgrup dalbnieks saems dvanu karti 5 Ls vrtb. Fokusgrupas ilgums 1,5 - 2,5 stundas. Dalbnieku skaits ir ierobeots, tpc piesakieties jau oned, zvanot Agitai 28632638 (LMT) vai 22327545 (TELE2).

Last vairk ...

25.04.2012

Ieslodztajiem trkst zinanu par riskiem inficties ar hepattu C

Biedrba Apvienba HIV.LV veikusi testus ieslodzjuma viets, ptjums apliecina: vairk nek 50% ieslodzto ir C hepatts. (Preses paziojums)

Last vairk ...

23.04.2012

rces

Infektologi atgdina, ja rce tomr pieskusies, nepiecieams to izemt pc iespjas trk. ru encefalta vrusu inficta rce var ievadt koduma viet uzreiz pc pieskans, bet risks inficties ar citiem ru prnesto infekcijas slimbu izraistjiem ir augstks, ja rce ir ilgk pieskusies.

Last vairk ...

23.04.2012

Lderis Eiropas Savienb saslimstb ar HIV katru dienu viens infictais

HIV vrusa nstju skaita zi Igaunija jau daudzus gadus ir lderu vid Eirop, bet, ja iepriek vruss prsvar bija duroos narkomnu problma, tad tagad vrusa nstjs var bt ikviens, kas kaut reizi ir veicis dzimumaktu neizsargjoties.

Last vairk ...

22.04.2012

NVO Rg stenos 33 sabiedrbas integrcijas projektus

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" iecietbas veicinanas un jebkdas diskrimincijas novranas jom stenos Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departamenta finansto projektu Cilvki starp mums.

Last vairk ...

22.04.2012

Jaunkie dati par HIV Latvij

Uz 2012. gada 01. aprli Latvij reistrti 5265 HIV infekcijas gadjumi, tai skait AIDS diagnoze uzstdta 1086 pacientiem (20,6% inficto). Mirui 850 cilvki (16,1% inficto). 2012. gada janvr - mart atklti 76 ar HIV infictie.

Last vairk ...

19.04.2012

AIDS grass rstt ar celmnm

Kalifornijas universittes zintnieki atkljui, ka asins celmnas, kas mkslgi radtas laboratorijs, spj pilnb nomkt HIV. Iepriek zintnieki atrada receptoru, ar kura paldzbu imnsistmas nas atpazst un izncina HIV nas. Cilvka organism ie receptori ir nepietiekam daudzum.

Last vairk ...

18.04.2012

Aicina nepirkt okoldi

Pret okoldi Heri (Hershey) vrsuies tkstoiem kustbas cai ar AIDS aktvistu, jo interntskola, ko finans firma Hershey, ir atteikusies uzemt skol 13 gadus vecu znu, kam ir HIV. pau sautumu izraisja fakts, ka atteikuma pamatojums bija - ties apdraudjums apkrtjo veselbai un drobai.

Last vairk ...

18.04.2012

Briekopji dzrum inficjas ar HIV

Nidas ciem Jamal atklts HIV infekcijas perklis, kas izplatjies liel trum. Lieta tda, ka Ziemeos dzvojos mazkumtautbas, stjoties dzimumkontaktos, biei vien neatceras o faktu un dzimumpartneru skaitu tpc, ka bijui alkohola reibum.

Last vairk ...

17.04.2012

Robin Hood Tax

2012. gada 25. aprl ujork notiks masu demonstrcijas ar prasbu finansu transakcijm ieviest nodokli 0,05% apmr, savkto naudu novirzot HIV epidmijas apkaroanai. o nodokli dakrt dv par Robina Huda nodokli (Robin Hood Tax).

Last vairk ...

16.04.2012

Jauna vietne internet

Mjaslapa www.veselibaspolitika.lv ir izveidota Eiropas Socil fonda projekta "NVO ekspertze veselbas rcbpolitikas izstrd" ietvaros. Mjaslapas mris ir veicint sabiedrbas, tai skait veselbas NVO, izpratni un iesaisti veselbas aprpes politikas izveid un ietekman.

Last vairk ...

16.04.2012

imenes rstu konsultatvais tlrunis 66016001

Darba diens no plkst. 17.00 ldz 8.00, bet brvdiens un svtku diens visu diennakti, imenes rsti un rstu palgi sniedz medicniskas konsultcijas iedzvotjiem, kuriem nepiecieams medicnisks padoms vienkru saslimanu gadjumos. Ja esi nokuvis situcij, kad nepiecieama pieredzjua media konsultcija, zvani uz imenes rstu konsultatvo tlruni 66016001. Medicniskus padomus sniedz latvieu, krievu un angu valod.

Last vairk ...

15.04.2012

Rehabilitcija pau rokm

Leonds Grvs jau trs gadus k ierkojis lauku mj Jelgavas pus rehabilitcijas centru, kur atkargajiem tiek dota iespja atbrvoties no narkotiku lietoanas. Paam centra vadtjam nesen palika 30 gadi, tau vi gan uzskata tikai etri, jo tiei tik ilgu laika posmu vi vairs nav (red. piezme: neuzskata sevi par tdu) narkomns.

Last vairk ...

10.04.2012

Atkargajiem bezdarbniekiem apmakss Minesotas 12 sou programmu

Ilgstoajiem bezdarbniekiem ar atkarbas problmm paredz plakas iespjas saemt atbalstu atkarbu rstanai, k ar segt izmaksas, ko bezdarbniekam obrd jmaks no saviem ldzekiem par dalbu Minesotas programm. Plnots, ka t ilgs 28 dienas, dodot iespju rstt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarbu, izmantojot Minesotas 12 sou programmas medicnisko tehnoloiju, kas apstiprinta saska ar atbilstoiem normatvajiem aktiem.

Last vairk ...

10.04.2012

Cilvkiem ar invaliditti izsniegs jauna parauga apliecbas

Uz jaun parauga apliecbm atspoguot informcija bs tulkota ar angu valod, lai cilvki ar invaliditti, ceojot pa Eiropas Savienbas dalbvalstm, vartu izmantot tajs noteiktos atvieglojumus cilvkiem ar invaliditti, piemram, muzejos, sabiedriskaj transport u.c.

Last vairk ...

04.04.2012

LIC sk jaunu dzvi

Ldz ar Latvijas Infektoloijas centra (LIC) iekauanos Rgas Austrumu slimnc ir mainjies pacientu iemaksas apmrs, t ir pieaugusi gandrz uz pusi ja Infektoloijas centr pacientam bija jmaks pacienta iemaksa pieci lati par diennakti, no 1. apra t ir devii lati 50 santmu.

Last vairk ...

02.04.2012

Rgas Austrumu slimnc 5 stacionri

Rgas Austrumu slimncas sastv darbu uzscis stacionrs Latvijas Infektoloijas centrs. Esoo Tuberkulozes un plauu slimbu klniku, atbilstoi Rgas Austrumu slimnc pieemtajai organizatoriskajai struktrai, paredzts prveidot par atseviu stacionru.

Last vairk ...

02.04.2012

Asins analzes mjs

Ar minilaboratorijas paldzbu nkotn vars mjs operatvi un lti veikt asins un DNS analzes. Pirms ipu laboratorijas aprit nonks pc pieciem gadiem. Srkociu kasttes izmra ierce ir gatava raoanai, tai ir elektroniskais un bioloiskais pildjums.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)