Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Novembris

<--  1 2 ...  --> 

30.11.2012

HIV/AIDS nevalstisks organizcijas nosta kopgu vstuli

HIV/AIDS Latvijas nevalstisks organizcijas (11 HIV/AIDS jom strdjoo biedrbas) nostjuas vstuli ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, veselbas ministrei Ingrdai Circenei un Saeimas Socilo un darba lietu komisijas Sabiedrbas veselbas apakkomisijas prieksdtjam Vitlijam Orlovam, pieprasot valdbai konkrtu rcbu, lai glbtu HIV/AIDS skarto cilvku dzvbas un nekavjoties sktu antiretrovrusu terapiju pacientiem no CD4 ≤350 nm/ml, veicot nepiecieamos budeta grozjumus un labojot rekomendcijs pareiz noteikto 200 CD4 lmeni uz 350. Kopgas vstules iniciators bija biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS".

Last vairk ...

30.11.2012

Kolu mjaslapa

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" atjaunoja savu mjaslapu. Ir vrts ieskatties!

Last vairk ...

30.11.2012

Latvijas Radio 1: K labk dzvot

"Virzties uz nulli: nulle infekciju, nulle diskrimincijas, nulle no AIDS miruo" - da jau otro gadu ir AIDS dienas tma. Kdas ir inficts personas problmas sabiedrb? K tiek risintas inficto personu aprpes patnbas un k cnties pret aizspriedumiem sabiedrb? Vai laikus konstatjot diagnozi, iespjas ierobeot vrusu palielins?

Last vairk ...

30.11.2012

Last vairk ...

29.11.2012

AIDS - dzve ar cieanu zmi?

Dzve ar AIDS nedrkst bt dzve ar cieanu zmi, tds ir pasaules mediu un zintnieku uzskats. Savlaicgi rstjot HIV infictus pacientus, ms reli samazinm un nereti pankam, ka vrusa koncentrcija asins ir niecga vai laboratoriski nenosakma. Ldz ar to ievrojami samazins vai pat zd tlkas inficanas risks.

Last vairk ...

29.11.2012

Pacienti pieprasa agrnu HIV infekcijas rstanu

2009. gad pacientu organizcijas piekrita, ka uz laiku var samazint rstanas pieiranas kritrijus, proti, uzskt antiretrovirlo terapiju HIV pacientiem vlk, nek to nosaka pasaules vadlnijas. Tau nu jau pagjui gandrz etri gadi, un neviens nedom situciju maint.

Last vairk ...

29.11.2012

Liepj un Jelgav atzms Pasaules AIDS dienu

AIDS gadjumu skaits pdjo 4 gadu laik pieaudzis par 57%. ds pieaugums sasaistms ar to, ka pagjui 10 gadi kop laika, kad tika reistrts vislielkais HIV gadjumu skaits. aj period daudziem cilvkiem, kas pietiekoi nav rpjuies par savu veselbu un kam savlaicgi nav uzskta rstana, HIV infekcija progresjusi un attstjies AIDS. Latvijas HIV/AIDS rdtji ir starp augstkajiem Eiropas Savienb.

Last vairk ...

29.11.2012

Vairk nek 10 000 parakstu par 100% apmakstu C hepatta rstanu

Daa parakstu savkti sabiedrbas iniciatvas interneta platform manabalss.lv, prjie dads sabiedrisks viets. Palaik paraksti tiek apkopoti.

Last vairk ...

29.11.2012

Apvienba HIV.LV Latvijas Radio 1

Noklausieties sietu "Dienas notikumu apskat" (28. novembris) un Kra Streipa raidjumu "Aktulais temats".

Last vairk ...

28.11.2012

No Pasaules AIDS dienai velttas preses konferences

Kop pagju gada nevalstisks organizcijas vrsus pie atbildgm iestdm, atgdinot, ka nepiecieams atsk agrnu HIV inficto rstanu. Ne sarakste, ne tikans ar ierdiem, ne publisks protesta akcijas nav devuas nekdus rezulttus.

Last vairk ...

27.11.2012

Aicinm Js parakstt vstuli Latvijas valdbai

Ms, Latvijas nevalstisks organizcijas, kas darbojas HIV/AIDS jom, prasm valdbai konkrtu rcbu, lai glbtu HIV/AIDS skarto cilvku dzvbas un nekavjoties sktu antiretrovirlo terapiju pacientiem no CD4 ≤350 nm/mm3, veicot nepiecieamos budeta grozjumus un labojot rekomendcijs pareiz noteikto 200 CD4 lmeni uz 350. Ms esam Eiropas Savienbas (ES) dalbvalsts un mums, tpat k vis prj ES, pienkas atbilstoa rstana. Latvija ir vieng valsts ES, kur HIV infictie cilvki nesaem rstanu vl pirms viiem konstt AIDS. Ldzam izlast vstuli un atstt savu parakstu uz e-pastu dialogs@diacentrs.lv

Last vairk ...

27.11.2012

Latvija var sasniegt nulli jaunu AIDS gadjumu, bet vai vlas?

Par to runs biedrba "Apvienba HIV.LV" preses konferenc 28. novembr.

Last vairk ...

24.11.2012

Last vairk ...

24.11.2012

Skapis.eu: Pasaules AIDS dienas darbnca

Jau pavisam tuvu ir Pasaules AIDS diena. Ldz ar to ms un citas organizcijas mekljam paldzgas un aklas rokas pie informatvo materilu un AIDS dienas simbolu izgatavoanas.

Last vairk ...

24.11.2012

Daas saites uz publikcijm internet

Biedrbas "Apvienba HIV.LV" rkotaj protesta akcij par nepalielinto finansjumu kompensjamo medikamentu apmaksai ironisk tetra izrd tika dzertas "infictas asinis" un stas "infictas aknas", nordot, ka naudas medikamentu iegdei un cilvku rstanai nebs.

Last vairk ...

21.11.2012

Skarbi: "Gribi dzvot maks pats!" (LTV Panorma)

Gribi dzvot maks pats! Ar du skarbu saukli Apvienbas HIV.LV biedri odien vienojs protesta akcij pie Veselbas ministrijas. Iemesls nkam gada budet nav paredzts palielint finansjumu kompensjamo medikamentu iegdei. Apvienbas biedri piket pulcjs pie improvizta svtku galda par godu budeta apstiprinanai.

Last vairk ...

21.11.2012

Agitas Sjas intervija TV24 protesta akcijas laik

Biedrba "Apvienba HIV.LV" 21. novembr rkoja protesta akciju "Gribi dzvot, maks pats!" pie Veselbas ministrijas, lai pievrstu sabiedrbas uzmanbu pieemtajam valsts bueta sadaljumam, kas neparedz palielinjumu kompensjamo medikamentu apmaksai turpmkos trs gados.

Last vairk ...

20.11.2012

Protesta akcija Gribi dzvot, maks pats!

Biedrba "Apvienba HIV.LV" rko protesta akciju Gribi dzvot, maks pats! 2012. gada 21. novembr, no plkst 12:00 ldz 12:30 pie Veselbas ministrijas (Brvbas iel 72, Rg), lai pievrstu sabiedrbas uzmanbu pieemtajam valsts bueta sadaljumam, kas neparedz palielinjumu kompensjamo medikamentu apmaksai turpmkos trs gados.

Last vairk ...

19.11.2012

Pasaka par etriem divriem

Reiz sensenos laikos, tltl zem dzvoja tauta, kas k visas citas tautas sirga ar visvisdm kaitm. Bet atirb no kaimiu tautm, iem cilvkiem vajadzja ne tikai makst bargu naudu par zlm, bet ar lgties, lai viiem nozm rstanu.

Last vairk ...

18.11.2012

Valsts neparedz finansjuma palielinjumu kompensjamm zlm 2013. - 2015. gados

Veselbas ministrija: "Zu kompenscija pacientiem, taj skait antiretrovirl terapija HIV/AIDS infekcijas pacientiem, tiek nodrointa, sabalansjot atseviu indivdu un visas sabiedrbas intereses saemt zu iegdes izdevumu kompensciju."

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)