Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Apcietintie un ieslodztie saems metadonu un buprenorfnu
Apskatt komentrus (0)


22.01.2012


Citts no MK Noteikumu projekta:
<...> 27. Ja pacients, kas saem ilgtermia farmakoterapiju ar metadonu vai buprenorfnu, nokst ieslodzjuma viet, ieslodzjuma vietas rstniecbas persona nekavjoties prbauda ieslodzt sniegto informciju, sazinoties ar valsts sabiedrbu ar ierobeotu atbildbu "Rgas Psihiatrijas un narkoloijas centrs".
28. Ja pacients, kas saem ilgtermia farmakoterapiju ar metadonu, nokst slaicgs aizturanas izolator, derpersonls vai rstniecbas persona inform rstjoo narkologu vai o noteikumu 3.punkt minto rstu un nodroina iespju pacientam turpint ilgtermia farmakoterapiju ar metadonu.
29. Ja valsts sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Rgas Psihiatrijas un narkoloijas centrs" apstiprina, ka ieslodztais saem ilgtermia farmakoterapiju ar metadonu, ieslodzjuma vietas rsts, kur ir apguvis ilgtermia farmakoterapijas ar metadonu rstanas metodi un normatvajos aktos par rstniecbas personu sertifikciju noteiktaj krtb ir ieguvis attiecgu rstniecisko un diagnostisko metou sertifiktu, nodroina ieslodztajam iespju turpint ilgtermia farmakoterapiju ar metadonu, medikamentu bez maksas saemot no tuvk ilgtermia farmakoterapijas kabineta.
30. Ja valsts sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Rgas Psihiatrijas un narkoloijas centrs" apstiprina, ka ieslodztais saem ilgtermia farmakoterapiju ar buprenorfnu, ieslodzjuma vieta nodroina, lai ieslodztais par saviem finanu ldzekiem ieslodzjuma viet vartu turpint ilgtermia farmakoterapiju ar buprenorfnu.<...>
MK Noteikumu projekts sait http://www.mk.gov.lv/doc/2005/MKnot_231111_AtkarArst.3098.docx
 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA