Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Janvris

<--  1 2 3 ...  --> 

31.01.2012

Diskusijai par patestanos uz HIV

Ptjumam, kas bija publicts The Lancet Infectious Diseases jaunkaj numur, ir liela nozme tajs valsts, kas tiecas ieviest patestans uz HIV stratiju. Siekalu analzes ar mri diagnostict HIV infekciju ir tikpat preczas k tradicionls asins analzes. Orlie testi uz HIV var kt par darbojoos instrumentu riska grupm, tau, lai sasniegtu labus rezulttus, pastestans jregul veselbas aizsardzbas normatviem.

Last vairk ...

31.01.2012

Valdbas skatjums uz NVO

obrd NVO sektors ir sadrumstalots, saska ar Prskata par NVO sektoru Latvij (2011) datiem tikai 29% NVO raksturga biea savstarpja sadarbba, un tas btiski apgrtina konstruktvu dialogu ar valsti. Tikai 44% no aptaujtm NVO ir prliecintas par savas organizcijas spjm ietekmt lmumu pieemanas procesu. Ar no valsts un pavaldbu institciju puses nav iespjams uzklaust vairk k 14 tkstous organizciju viedokus par kdu konkrtu jautjumu, tpc nepiecieama lielka sektora konsolidcija.

Last vairk ...

30.01.2012

LIC vs VM (7

Veselbas ministrija, visticamk, neatkpsies no nodoma reorganizt Latvijas Infektoloijas centru. bra konfliktsitucijas skums mekljams krietni senk nek pagju gada decembr. Palaik Centra direktore B. Rozentle no skatuves ir nozudusi un LIC viedokli neprstv.

Last vairk ...

30.01.2012

Zias ar par tavu nvi var bt prsteidzgas jeb urnlistikas paraugstunda

Veselbas ministrija noraida plasazias ldzekos izskanjuo informciju, ka Ozolnieku pavaldbas iedzvotjs miris, nesaemot neatliekamo medicnisko paldzbu zobrstniecb.

Last vairk ...

28.01.2012

Jaunatne pret AIDS aicina piedalties

Ja vlies attstt savas prasmes organizt un vadt aktivittes, k ar piedalties interesanta projekta realizan, aicinm kt par projekta Anim Dzvi! darba grupas dalbnieku. Projekta mris ir veicint sabiedrb izpratni par HIV/AIDS un citiem ar to saisttiem jautjumiem, izmantojot plastalna animcijas.

Last vairk ...

26.01.2012

LIC rko preses konferenci (6

Preses konference, lai iepazstintu ar aicinjumu nepieaut Latvijas Infektoloijas centra reorganizciju, notiks 27. janvr.

Last vairk ...

26.01.2012

PVO atbalsta LIC reorganizciju

Pasaules Veselbas organizcijas Eiropas Reionl biroja vadtja Zuzanna Jakaba atzingi novrtja Veselbas ministrijas plnoto padotbas iestu reorganizciju, izveidojot Slimbu profilakses un kontroles centru, kas pilnb atbilst Eiropas standartiem un PVO rekomendcijm.

Last vairk ...

25.01.2012

rij dom par zu cenu administratvo samazinanu

Ar rij tiek domts valsts farmcijas sistm apmakst ltko no savstarpji aizvietojamiem prepartiem. obrd rij valsts apmaks jebkuru aptiek izsniegto medikamentu, ko izrakstjis rsts.

Last vairk ...

25.01.2012

AGIHAS vlas novrot LIC reorganizcijas procesa gaitu kltien (papildints 30.01.2012)

Biedrba "Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) 25. janvr vrsusies pie Veselbas ministrijas Valsts sekretra R. Mucia k-ga ar lgumu piesaistt biedrbas prstvi uz LIC reorganizcijas darba grupas sdm (kad tda tiks oficili dibinta) novrotja status. Valsts sekretrs im prieklikumam piekrita.

Last vairk ...

25.01.2012

Karst tma: Latvijas Infektoloijas centrs

rstniecbu LIC reorganizcija nekd veid neietekms,- saka Veselbas ministre Ingrda Circene. T ar turpmk notikot LIC telps. K ieguvumu ministre min iespju novrst funkciju dublanos sabiedrbas veselbas uzraudzbas jautjumos. Izmaias skarot administrciju. Ministre jau iepriek nordjusi uz LIC prvo finansjumu - ap 15 miljoniem latu gad, tpc jdom, k efektvk izmantot valsts naudu.

Last vairk ...

25.01.2012

NRA.lv: Tiesbsargs apmeklja Valmieras cietumu

"Atbilstoi likumam ieslodzjuma viets nodrointa tikai neatliekam medicnisk paldzba. Valmieras cietuma Medicnas daas vadtja Inta Karnta ar lepnumu teic, ka likuma prasbas medii varot izpildt bez problmm. Atverot plauktus, redzams, ka medie nemelo zles nudien ir. Uz vairk nek 700 ieslodztajiem daas pacias analgna un uz vienas rokas pirkstiem saskaitmas tbias ar rstnieciskm ziedm."

Last vairk ...

24.01.2012

Apstiprina jaunu atkarbu slimnieku rstanas krtbu

Noteikumi paredz decentralizt narkoloisks paldzbas snieganu, nodroinot ts labku pieejambu reionu iedzvotjiem. Tpat noteikumi paredz, ka no gada 1. apra narkoloisk rstanas bs pieejama ar ieslodzjumu viets.

Last vairk ...

23.01.2012

C hepatta vruss spj skart ar smadzenes

Ir konstatts, ka C hepatta ierosintjs spj skart galvas smadzeu nas. Ptjumu veica specilistu grupa no Lielbritnijas Birmingemas universittes (University of Birmingham) Nikolas Fleteres (Nicola Fletcher) vadb.

Last vairk ...

23.01.2012

Prliecbas spks

Lielk daa cilvku vienkri tic, ka rta kafijas taste sniedz viiem mundrumu un aizdzen miegainbu. Interesantu eksperimentu, kas apliecina, cik liela nozme ir prliecbas spkam, ir veikui zintnieki no Austrumlondonas universittes (University of East London).

Last vairk ...

23.01.2012

Va slimnieku cerba

Tiei ar sirdi un aundabgiem audzjiem iedzvotji slimo un mirst visvairk. Tau, matemtiski sadalot rstanai paredzto valsts naudu ar pacientu skaitu, va slimniekiem tiek piecas reizes mazka summa.

Last vairk ...

23.01.2012

Tiesbargs Valmieras cietum

aurba, bezdarbba un rsts vien neatliekam gadjum. Cietums ieslodzto dzvei brvb nesagatavo, t secinjis Tiesbsargs. Tpc Tiesbsarga biroja darbinieki uzsk viztes cietumos, lai pievrstu uzmanbu tajos samilzuajm problmm.

Last vairk ...

22.01.2012

Apcietintie un ieslodztie saems metadonu un buprenorfnu

Narkoloisk rstana ks pieejama ieslodzjuma viets no 2012. gada 1. apra, nosakot krtbu kd ieslodztais var saemt ilgtermia farmakoterapiju ieslodzjuma viet ar zlm, kuras aktv viela ir metadons vai buprenorfns. Valdba 24. janvr skats jaunus MK Noteikumums "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspu vai datorspu atkarbas slimnieku rstanas krtba.

Last vairk ...

22.01.2012

HIV Latvij 2011. gad

2011. gad Latvija reistrts 301 jauns inficans ar HIV gadjums (par 27 vairk, nek 2010. gad un par 26 vairk, nek 2009. gad). AIDS konsttts 94 pacientiem (par 30 mazk, nek 2010. gad). Mirui 94 pacienti (par 5 mazk, nek 2010. gad, bet absoltais mirstbas rekords - 130 miruo,- reistrts 2009. gad). Kopum Latvij reistrti 5189 inficans ar HIV gadjumi.

Last vairk ...

21.01.2012

VM sadarbbas ar NVO izvrtana

Nevalstisko organizciju un Ministru kabineta sadarbbas memoranda stenoanas padomes 25. janvra sdes darba krtb iekauts jautjums par Veselbas ministrijas ldzdalbas prakses izvrtanu.

Last vairk ...

20.01.2012

LIC infektologu vstule (2

LIC rsti prasa reorganizcijas viet neierobeot HIV/AIDS pacientu skaitu, kam nepiecieami kompensjamie medikamenti, kas patlaban ir iekauti C sarakst, iekaut kompensjamo medikamentu sarakst jaunus medikamentus, kas pasaul jau ir pierdjui savu efektivitti, C hepatta pacientiem palielint zu cenu kompensciju ldz 100%, k ar uzlabot terapiju HIV pacientiem.

Last vairk ...

<--  1 2 3 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)