Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2018. Marts

<--  1 2 ...  --> 

31.03.2018

Eiropas ziojums par narkotikm: tendences un aktualittes

Last vairk ...

30.03.2018

Kafija ar ir idrums

Sabiedrb (patiesb - rstu dietologu spiediena d) pieemts uzskatt, ka tja vai kafija noteikti neder slpju veldzanai. Eksperti apgalvo pretjo - kafija un tja var tikt pieskaittas pie tava dien uzemt idruma daudzuma.

Last vairk ...

29.03.2018

Eiropas Komisijas ziojums par ... progresu

Latvij vrojama ekonomisk izaugsme un ar fiskl disciplna ir laba, tau joprojm ir augsts nabadzbas risks un saglabjas problmas veselbas pakalpojumu pieejamb. Piemram, augstie pacientu maksjumi - 42 procenti no veselbas izdevumiem - trs reizes prsniedz ES vidjo rdtju - 15 procentu.

Last vairk ...

28.03.2018

Nepp!

Kaiingradas iedzvotjs stsies tiesas priek par informcijas atklanu, ka via pazia ir slima ar AIDS. T rkojoties, tika prkptas cietus konstitucionls tiesbas.

Last vairk ...

27.03.2018

DIA+LOGS: irces un eksprestesti

Lai turpintu virzties uz prieku, ik pa laikam ir japstjas, jpaskats atpaka un jizvrt paveiktais.

Last vairk ...

26.03.2018

Testpunkta atpazstambai

Fotosrija "Es izvlos "Testpunktu". tri. Anonmi. Bez maksas."

Last vairk ...

25.03.2018

Nedeva tiesbas mint (1

ASV Prstvju palta neatbalstja likumprojektu, kas autu nedziedinmi slimiem pacientiem lietot terapijas eksperimentls metodes, kas vl nav reistrtas valst.

Last vairk ...

25.03.2018

3TC tikpat efektvs

HIV pirmskontakta profilakses samit Amsterdam Pasaules Veselbas organizcijas prstvis izststja, ka pavasar organizcija izdos oficilu rekomendciju par to, ka emtricitabnu var aizstt ar lamivudnu.

Last vairk ...

25.03.2018

Telefona klausules otr gal

Netirgojieties ar veselbu: svaigu HIV pozitvo maldi. Pavisam neloiska iet situcija, ka cilvks ir saslimis, tau nesteidzas rstties. Tds saruns jizjt vilans un lums.

Last vairk ...

24.03.2018

Latvij saslimstba ar tuberkulozi samazins, tomr jaunu pacientu joprojm daudz

Last vairk ...

23.03.2018

Veselbas obligt apdroinana

Visi strdjoie, kuri saem vismaz minimlo algu un maks nodokus, tiek automtiski apdrointi ar veselbai. Likums auj brvprtgi veikt veselbas apdroinanas iemaksas. Veselbas obligt apdroinana stjas spk no nkam gada, un, lai persona btu apdrointa jau 2019. gadam, tai jveic ne tikai 2018. gada, bet ar 2019. gada maksjums, proti, divi maksjumi uzreiz.

Last vairk ...

22.03.2018

LR1: Rzekn atvrs HPP

Skot ar aprli Latvijas Sarkan Krusta telps Rzekn darbu uzsks HIV profilakses punkts, kur vars gan saemt bezmaksas konsultcijas, gan veikt dadu infekcijas slimbu testus.

Last vairk ...

20.03.2018

Gripa joprojm aktula

Msu platuma grdos gripas sezona skas oktobra skum un turpins ldz apra beigm. Gripas d pagjuaj ned Latvij mirui astoi cilvki. Veselgs dzvesveids var tikai daji pasargt no saslimanas ar gripu.

Last vairk ...

19.03.2018

Igaunij - stabili uz leju

Pateicoties valdbas ierosintjm aktivittm, stabili samazins jaunu reistrtu HIV gadjumu skaits, bet pdjos gados nenotiek jaundzimuo inficans no HIV pozitvajm mtm. Tomr situcija joprojm ir satraucoa.

Last vairk ...

18.03.2018

Stabilitte - relatva

Pat, ja obrd ms redzam, ka situcija ar TB saslimstbu uzlabojas, is noturgums var bt tikai ietams. Galven aktualitte pareiz ir HIV infekcijas pieaugums Latvij. TB/HIV patsvars pirmreizjo TB gadjumu vid 2017. gad sasniedzis 10,9%, kas, pc PVO kritrijiem, norda uz koncentrtas TB/HIV epidmijas situciju valst.

Last vairk ...

17.03.2018

NRA skaidro par veselbas aprpes pakalpojumu samju datubzi

Datubze nepiecieama saska ar Veselbas aprpes finansanas likumu, kas paredz ieviest valsts obligto veselbas apdroinanu. Btb datubz jbt atbildei uz jautjumu, vai cilvks, kur vlas saemt valsts apmakstus veselbas aprpes pakalpojumus, ir nodoku makstjs, vai pats nomaksjis os nodokus, vai ar ir kd no valsts apdrointo iedzvotju grupm.

Last vairk ...

16.03.2018

Tzes darbam ar HIV noliedzjiem

Daiem HIV pozitvajiem cilvkiem ir vieglk notict, ka HIV nav, nek apstiprinjumam, ka HIV tas nav nves spriedums. Vii nevlas rstties un dzvot ilgi un laimgi, t viet izvlas iet boj bez terapijas. rsti saka, ka ar Latvij HIV noliedzju skaits pieaug.

Last vairk ...

16.03.2018

Svargi visiem iedzvotjiem

Valsts sekretru sanksm izsludints Veselbas ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz izstrdt veselbas aprpes pakalpojumu samju datubzi. Datubz tiks nodrointa informcija par personm, kurm ir tiesbas saemt valsts apmakstus veselbas aprpes pakalpojumus.

Last vairk ...

15.03.2018

Ledii

Atbrvoties no atkarbas nav viegli, jo jmaina domanas modelis un problmm jpaskats acs. Atkarba skar ne tikai pau atkargo, bet ar ldzcilvkus. Dvids Slis ir resocializcijas centra Ledii saimnieks. Pats pirms seiem gadiem rstjies no narkotiku un alkohola atkarbas, un tas ir galvenais iemesls, kd tagad via misija ir paldzt citiem.

Last vairk ...

14.03.2018

Pasaules TB Dienas aktivittes visiem

Pasaul un Latvij 24. mart tiek atzmta Pasaules Tuberkulozes diena. Ar ogad, lai pievrstu sabiedrbas uzmanbu jautjumiem, kuri ir saistti ar tuberkulozi, laika posm no gada 19. 27. martam tiek organiztas dadas aktivittes gan Rg, gan cits Latvijas pilsts.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
Decembris (26)   
Novembris (28)   
Oktobris (36)   
Septembris (34)   
Augusts (29)   
Jlijs (31)   
Jnijs (30)   
Maijs (33)   
Aprlis (25)   
Marts (28)   
Februris (26)   
Janvris (26)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)