Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
57758

Karstais kartupelis
Apskatīt komentārus (0)


24.05.2015


Nr. 4/6.1-508
2015. gada 24. maijs
Veselības ministrijai
Valsts kancelejai  

Viedoklis par Ministru kabineta noteikumu projektu  ”Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr.  899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība””, kas pieteikti izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 2015. gada 26. maijā (turpmāk tekstā - Grozījumi).

Iepazīstoties ar Veselības ministrijas iesniegtajiem izskatīšanai Valdības sēdē Grozījumiem, konstatējām, ka: 
1). Tiek iesniegta jauna 30.1 punkta 1. daļas redakcija, kas atšķiras no iepriekšējiem Grozījumu variantiem: “1.5. papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā: "30.1 Paralēli izplatīto un paralēli importēto zāļu cena ir zemāka par to kompensējamo zāļu cenu, attiecībā pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlais imports. <...>”” Iepriekšējās redakcijās šis priekšlikums bija formulēts šādi: “30.1 Paralēli izplatīto un paralēli importēto zāļu cenas nav augstākas par to kompensējamo zāļu cenām, pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlais imports. <...>” 
Atgādinām, ka ar Ministru kabineta noteikumem Nr. 342, kas bija pieņemti 2012. gada 15. maijā, no MK noteikumiem Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" bija svītrots 27. punkts***, kas paredzēja: “Paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cena ir vismaz par 10 % zemāka nekā to kompensējamo zāļu cena, pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlā importēšana. <...>” 
Savā 2012. gada 09. marta atzinumā (pievienots zemāk šai vēstulei) mūsu biedrība norādīja, ka: “Noteikumu Nr. 899 27. punktā ietvertais regulējums ir nepamatots no konkurences viedokļa. Ievērojot to, ka valsts visām kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm regulē cenas, trūkst jebkāda racionāla pamata noteikt cenu atšķirības zālēm, vadoties tikai no tā, kā šīs zāles tiek importētas vai izplatītas. Tādējādi noteikumu Nr. 899 27. punkts ir diskriminējošs un neatbilst Līgumā par Eiropas Savienības darbību ietvertajiem noteikumiem par iekšējo tirgu un brīvu preču apriti. Ja Ministru kabineta mērķis, nosakot atšķirīgas zāļu kompensācijas bāzes cenas, patiešām ir aizstāvēt visas sabiedrības intereses, šī mērķa sasniegšanai būtu apsverams jautājums par zāļu kompensācijas bāzes cenu samazinājumu visām zālēm neatkarīgi no tā, kā šīs zāles tiek ievestas Latvijā.” 
Piedāvātie izskatīšanai MK sēdē Grozījumi faktiski, kaut arī bez noteiktā procentuālā apjoma,  atjauno paralēlo zāļu cenas ierobežojumu, kas jau bija noteikts MK noteikumos Nr. 899 un atcelts. Līdz ar to, ja par 30.1 punkta redakciju ar vārdiem “cenas nav augstākas par” vēl varētu diskutēt, jo tā būtu tikai uzņēmējdarbības rezultējoša fakta konstatācija, tad diskusijas par vardiem “cena ir zemāka par” faktiski jau sen ir izbeigtas un lēmums pieņemts.
Zāļu paralēlā importēšana un izplatīšana ir efektīvs veids, kā samazināt zāļu cenas, tādējādi padarot tās pieejamākas ar hroniskām slimībām slimojošiem pacientiem. Paralēli importētās vai izplatītās zāles ir lētākas par zālēm, pret kurām veikts paralēlais imports vai paralēlā izplatīšana - tāda ir šīs uzņēmējdarbības būtība. 
Tāpēc 30.1 punkta 1. daļa būtu vispār izslēdzama no Grozījumiem, atstājot tājos tikai pārformulēto 30.1 punkta 2. daļu "Ar paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu cenām nesalīdzina pārējo kompensējamo zāļu un kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu cenas."
2). Grozījumos iesniegtais priekšlikums: “1.8. aizstāt 44.1 punktā skaitli un simbolu "30 %" ar skaitli un simbolu "20 %",”- nav nekādi pamatots Anotācijā. Vienīgais snegtais skaidrojums: “Paredzams, ka šī norma, kaut arī hipotētiski samazinās ietaupījumu, tomēr sekmēs lielāku skaitu cenas samazināšanas gadījumu,”- nevar būt pamatojums lēmuma pieņemšanai. Ir vajadzīgi ekonomiski pamatoti pierādījumi, ka iesniedzēji tiešām labprātāk  samazina patentēto zāļu cenas pie šādu normu mīkstināšanas, kas būtu balstīti uz citu valstu praksi.
“Apvienība HIV.LV” kategoriski iebilst pret grozījumiem MK noteikumu Nr. 899  44.1 punktā.
3). “Apvienība HIV.LV” pilnībā atbalsta visus pārējos piedāvātus grozījumus. Tai pašā laikā atzīmējam, ka Anotācija šim tiesību aktam (Grozījumiem) ir kļūvusi nepārskatama, pārkrauta ar tekstiem, kas neattiecas uz iesniegto pamatdokumentu,  pamatojumi nav aktualizēti, un tā rada iespaidu par savdabīgu haosu Veselības ministrijas darbā.
4). “Apvienība HIV.LV” izsaka protestu, ka gadu no gada, bet šogad arī mēnesi pēc mēneša tiek atlikta lēmuma pieņemšana par kompensācijas paaugstināšanu diagnožu grupai ”Vīrushepatīti”.
----------------------------------------------------------------
*** 15.05.2012. Ministru kabinets nolēma svītrot 27.punktu no noteikumiem Nr.899. Šādu soli Ministru kabinets pamatoja ar Konkurences padomes aizrādījumiem, kā arī no Eiropas Komisijas 26.04.2012. saņemto formālo paziņojumu par ierosināto pārkāpuma procedūras lietu saistībā ar noteikumu Nr.899 27.punktu. No konkurences viedokļa patiešām trūka racionāla pamata noteikt cenu atšķirības zālēm, vadoties tikai no tā, kā šīs zāles tiek importētas vai izplatītas. Tādējādi noteikumu Nr.899 27.punkts bija diskriminējošs un neatbilda līgumā par Eiropas Savienības darbību ietvertajiem noteikumiem par iekšējo tirgu un brīvu preču apriti.
----------------------------------------------------------------
Nr. 4/6.1-353
2012. gada 09. marts
Veselības ministrijai
Pārresoru Koordinācijas centram

Viedoklis par Ministru kabineta noteikumu projektu  ”Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”” (turpmāk tekstā - projekts) 

Projekts paredz svītrot no Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumiem Nr. 899 ”Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk tekstā - noteikumi Nr. 899) 27. punktu, kas nosaka: “Paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cena ir vismaz par 10 % zemāka nekā to kompensējamo zāļu cena, pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlā importēšana. Pārējo kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto un iekļaujamo zāļu izmaksas ar paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu izmaksām nesalīdzina.”
Projekts nav vērtējams viennozīmīgi.
Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīts, ka noteikumu Nr. 899 27.punkts rada nevienlīdzīgus apstākļus komersantu darbībai, tomēr projekta anotācijā nav sīkāk izklāstīts, konkrēti kā tas līdz šim izpaudies un konkrēti kādas izmaiņas sagaidāmas pēc projekta.
Attiecībā uz projekta finansiālo ietekmi projekta anotācijā tikai norādīts, ka sagaidāma pozitīva finansiālā ietekme uz zāļu lieltirgotavām, kas veic zāļu paralēlo izplatīšanu vai paralēlo importēšanu. Tajā pat laikā projekta anotācijā teikts, ka projektā paredzētās izmaiņas neskar sabiedrību. Tomēr šāds apgalvojums ir apšaubāms.
Pašsaprotami, ka paralēli importētās vai izplatītās zāles būs lētākas par zālēm, pret kurām veikts paralēlais imports vai paralēlā izplatīšana - tāda ir šīs uzņēmējdarbības jēga. Tāpat pašsaprotami, ka, atceļot ierobežojumus paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cenai (lieltirgotavas realizācijas cenai), šo zāļu kompensācijas bāzes cena pieaugs. Līdz ar to pieaugs arī šo zāļu aptiekas cena. Atbilstoši noteikumu Nr. 899 29. punktam starpību starp zāļu aptiekas cenu un kompensācijas summu sedz pacients. Tātad pacientu izdevumi par paralēli importētu vai paralēli izplatītu zāļu iegādi, kuras tiek kompensētas no valsts budžeta 50% un 75% apmērā, pieaugs. Vienlaikus līdz ar paralēli izplatīto vai paralēli importēto zāļu kompensācijas bāzes cenas pieaugumu palielināsies arī valsts budžeta izdevumi par šo zāļu kompensāciju. Tomēr projekta finansiālā ietekme uz valsts budžetu projekta anotācijā vispār nav vērtēta. Bez strukturētas analīzes par zāļu bāzes cenu pieaugumu projekts uzskatāms par sasteigtu un nepārdomātu.
No otras puses, noteikumu Nr. 899 27. punktā ietvertais regulējums ir nepamatots no konkurences viedokļa. Ievērojot to, ka valsts visām kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm regulē cenas, trūkst jebkāda racionāla pamata noteikt cenu atšķirības zālēm, vadoties tikai no tā, kā šīs zāles tiek importētas vai izplatītas. Tādējādi noteikumu Nr. 899 27. punkts ir diskriminējošs un neatbilst Līgumā par Eiropas Savienības darbību ietvertajiem noteikumiem par iekšējo tirgu un brīvu preču apriti. Ja Ministru kabineta mērķis, nosakot atšķirīgas zāļu kompensācijas bāzes cenas, patiešām ir aizstāvēt visas sabiedrības intereses, šī mērķa sasniegšanai būtu apsverams jautājums par zāļu kompensācijas bāzes cenu samazinājumu visām zālēm neatkarīgi no tā, kā šīs zāles tiek ievestas Latvijā.
 

  


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA