Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

                
        Brvprtg bc
       
                    

 

Brvprtgais var bt jebkur cilvks neatkargi no dzimuma, izcelsmes, tautbas, reliisks piederbas, politiskajiem uzskatiem, vecuma un veselbas stvoka. Katram, kur to vlas, ir tiesbas bt par brvprtgo. Brvprtg darbba dod iespjas izmantot savas spjas un pieredzi, attstt intereses, gt pieredzi dads joms, ietekmt prmaias sabiedrb.
  

Brvprtgajam:

 • jbt skaidri zinmiem saviem pienkumiem;

 • nepiecieams atskaitties par viam uztictajiem uzdevumiem;

 • jzina, kur ir atbildgs par via darbu un jbt kontakt ar o cilvku;

 • jbt iespjm ieguldt savu devumu ts programmas attstb, kur vi piedals;

 • jievro piesardzbas paskumi, kas saisti ar jebkdu risku, kas attiecas uz izpildmo uzdevumu;

 • ir saistoi visi valst spk esoie normatvie akti;

 • jpatk darbs, ko vi dara;

 • jievro ts tikas normas, kas saisttas ar dot darba veikanu, tai skait konfidencialitte.

 

Organizcijai, kur darbojas brvprtgais, jievro sekojoais:

 • brvprtgajam ir tiesbas, kurm jbt respekttm;

 • japliecina, ka brvprtg vajadzbas un intereses ir patiesi prstvtas;

 • algoto darbinieku un brvprtgo darbbai jbt savstarpji papildinoai un saskaotai;

 • brvprtgo nedrkst izmantot algota darbinieka aizvietoanai;

 • brvprtgais nedrkst pieprast tieu samaksu par savu darbu;

 • brvprtgajam ir tiesbas bt mantiski apdvintam par labiem darbiem, k ar saemt attaisnoto izdevumu kompensciju naud;

 • nedrkst izdart jebkda veida spiedienu, iesaistot brvprtgo darbb, kas ir pretrun ar via vrtbm, ticbu un dzvesveidu.