Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 

25.09.2014

Vai gribat uzzint, kad nomirsit?

Cilvka miranas laiku var noteikt pc vienkras asins analzes. Somijas un Igaunijas zintnieki zio, ka izstrdjui testu, ar kura paldzbu var noteikt, no kdas slimbas turpmko dzves gadu laik cilvks var nomirt.

Last vairk ...

24.09.2014

LNT par situciju ar HIV/AIDS

Ms stabili iekarojam otro vietu Eirop ar HIV slimnieku patsvaru pret valsts iedzvotju skaitu. Pirmaj viet ir Igaunija. Latvij rstanas zi situcija ir samr laba un ar terapija daudz neatpaliek no prjs pasaules.

Last vairk ...

23.09.2014

Projekti tieajiem pakalpojumiem

Elizabetes Teilores AIDS fonds izsludina pieteikanos projektu konkursam. Fonds pieem pieteikumus no labdarbas organizcijm vis pasaul un finans tieos pakalpojumus cilvkiem ar HIV/AIDS vai viu aprpi. Netiek finansti administratvie izdevumi, algas, filmu, grmatu un tmldz. produktu tapana, konferences.

Last vairk ...

23.09.2014

Ko sola?

30. septembr Cilvku ar pam vajadzbm sadarbbas organizcija SUSTENTO rko gadskrtjo Latvijas Pacientu organizciju konferenci. ogad konferences laik tiks rkota diskusija "Ministrs pacienta krsl".

Last vairk ...

22.09.2014

Durvju rokturis un cits msu ikdien

Arizonas universittes (ASV) zintnieki noskaidrojui, ka infekcija no durvju roktura vien divs stunds var aplipint pusi no biroj strdjoajiem cilvkiem.

Last vairk ...

22.09.2014

Publicjam visus ieteikumus

Latvijas Veselbas un socils aprpes darbinieku arodbiedrba biei saka: "Atbilstoi Pasaules Veselbas organizcijas 2012. gad sniegtajiem ieteikumiem Latvijai, btiski un ilgtspjgi uzlabojumi veselbas aprp nav iespjami bez steidzama un nozmga valsts finansjuma palielinanas nozarei."

Last vairk ...

21.09.2014

Partneru viedoklis

Nav izprotama lmumu piemju "strausa politika", plnojot veselbas aprpes nkotni, k ar labkljbas nozares attstbu, neemt vr elementrs kopsakarbas jo mazk investsim indivda veselb odien, jo lielkas bs izmaksas un slogs uz veselbas un socilo budetu rt.

Last vairk ...

20.09.2014

Notikusi vasaras nometne atkargiem cilvkiem un viu tuviniekiem

ovasar nodibinjums Nova vita stenoja sav praks ldz im nepieredztu paskumu vasaras nometni atkargo personu rehabilitcijas programmas dalbniekiem un viu tuviniekiem.

Last vairk ...

19.09.2014

Neesi savjais - maks!

Saska ar likumdoanu rvalstniekiem (izemot ES dalbvalstu pilsous), kuriem ir termiuzturans atauja, Latvijas valsts nesedz izmaksas pat par neatliekamo medicnisko paldzbu. Tas attiecas ar uz cilvkiem, kuri dzvo ar HIV/AIDS!

Last vairk ...

15.09.2014

Pakratja pirkstu: HIV infictam vrietim tiesa pavljusi prtraukt slimbas izplatanu

Sietlas tiesa (ASV) likusi HIV pozitvam vrietim prtraukt infekcijas izplatanu un vrsties pc medicniskas paldzbas pc tam, kad vi etru gadu laik bija inficjis astous cilvkus.

Last vairk ...

15.09.2014

Nopelnts ar krtm

Telemaratons Boob Aid noritjis sekmgi. T vadtjas japu aktrises, kas piedals pornofilms - labdarbas fonda prstvjiem pasniedza ievrojamu summu. o naudu meitenes nopelnja ar savm krtm tie vrdu nozm.

Last vairk ...

14.09.2014

Kad nedrkst nozmt metadonu

Amerikas Spju izptes biedrba (APS) iestjas pret metadona nozmanu pacientiem, kuriem elektrokardiogramm QT intervls skumpunkt ir lielks par 500 msec. Metadona iespaid QTс pagarinjums var izraist "torsade de pointes" tipa ventrikulru aritmiju, kas var bt letla.

Last vairk ...

12.09.2014

Last vairk ...

12.09.2014

AHF granti 2. Eiropas HIV testanas nedai

AIDS Healthcare Foundation Europe (AHF) izsludina grantu (ldz 5000 USD) konkursu nevalstiskajm organizcijm, kuras reistrtas kd no 53 Pasaules Veselbas organizcijas valstm Eirop, lai finanstu 2. Eiropas HIV testanas nedas paskumus laik no 21. novembra ldz 28. novembrim. Pieteikumu iesnieganas termi - 30. septembris.

Last vairk ...

12.09.2014

Last vairk ...

12.09.2014

Tavas aknas. Tava dzve

C hepatta vruss. Fakti, kurus btu jzina visplakajam cilvku lokam.

Last vairk ...

10.09.2014

Piedv visu nepiecieamo

Skot ar 2008. gadu Skotijas rstiem ir izdevies pankt saslimanas gadjumu ar C hepattu ievrojamu samazinjumu galvenaj riska grup starp injicjoajiem narkomniem, kaut ar aj laika posm ir pieaudzis to skaits, kas narkotikas injic.

Last vairk ...

10.09.2014

HIV izplatba starp alkoholiiem

Krievij inficans ar HIV vairum gadjumu notiek heteroseksulo dzimumkontaktu ce, bet riska grup ir personas, kuras lieto narkotikas un alkoholu. Inficans ar HIV stipri dzeroo vid Krievij ir tipiska pardba (un vai tikai Krievij?).

Last vairk ...

08.09.2014

Eiropas HIV testanas neda - 2014

ogad no 21. novembra ldz 28. novembrim notiks 2. Eiropas HIV testanas neda. Ts mris ir pankt, lai pieaugtu informtba par to, cik svargi ir savlaicgi un regulri veikt visvairk pakautu inficans riskam cilvku testanu, lai tdjdi samazintu cilvku skaitu, kuri dzvo ar HIV, bet nezina savu diagnozi, k ar slimbas vlnu atklanu.

Last vairk ...

08.09.2014

Vilciens

HIV infekcija ir vilciens, kas cilvku ved no skuma stacijas inficans mirka ldz gala stacijai AIDS stadijai. Lai kaut ko vienkri un uzskatmi paskaidrotu, biei izmanto saldzinjumus.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)