Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 

11.10.2014

NVD: Bezmaksas profilaktisk apskate pie imenes rsta. Izlasi un aizej!

Pacientiem, kas gadu vai ilgk nav vrsuies pie sava imenes rsta, pienkas bezmaksas profilaktisk apskate. Daudzas slimbas attsts bez redzamiem simptomiem, tpc regulra profilaktisko apskau veikana ir oti svarga ikvienam cilvkam, neatkargi no vecuma un veselbas stvoka.

Last vairk ...

11.10.2014

Valsts kontrole vs Veselbas ministrija

Valsts kontrole uzskata, ka budeta palielinana veselbas nozarei ts problmas neatrisins, ja vienlaikus ierobeot finansjuma apstkos netiks veiktas aktivittes finanu efektvkai izlietoanai.

Last vairk ...

11.10.2014

1125 ASV dolru par nkamo tableti C hepatta rstanai

ASV Prtikas un zu administrcija apstiprinja zu "Harvoni" (ledipasvir/sofosbuvir) pielietoanu C hepatta 1. genotipa rstanai ar remu 1 tablete 1 reizi dien. 12 nedu rstanas kurss izmakss 94500 ASV dolru. Atirb no "Sovaldi" (84000 ASV dolru par 12 nedu rstanas kursu), "Harvoni" pielieto bez ribavirna un peginterferoniem.

Last vairk ...

10.10.2014

Papardes Zieds jaunieiem

Statistikas dati liecina, ka Latvij arvien pieaug jaunu inficans ar HIV gadjumu skaits, turklt bstams pieaugums vrojams heteroseksulu dzimumkontaktu ce iegto gadjumu skaitam, kas palaik ir izplattkais inficans veids.

Last vairk ...

10.10.2014

Virusologi vrojui HIV olbaltumvielu deju

9. oktobr urnlos "Nature" un "The Science" tika publicti divu virusologu grupu ptjumu rezultti, kuros aprakstts HIV ievietoanas mehnisms vesel n un sekojos prmaias vrusa apvalka trskraj struktr, ko specilisti nosaukui par "olbaltumvielu deju uz HIV virsmas".

Last vairk ...

09.10.2014

Biedrba DIA+LOGS uzruns jaunieus gada AIDS dien

AIDS dienas ietvaros, kas katru gadu pasaul tiek atzmta 1. decembr, ogad plnojam rkot plaku akciju, uzrunjot vienu no lielkajm riska grupm - jaunieus.

Last vairk ...

09.10.2014

PatientView atzinumi

HIV un AIDS pacientu grupa ir visprasmgk no vism pacientu organizcijm, it pai saistb ar informcijas izplatanu par vajadzbu pc jauniem rstanas veidiem. Vii ir ar gatavi aktvk nek prjs pacientu grupas prstvt sevi k vienots spks, t liecina ptjums.

Last vairk ...

08.10.2014

Diskutja 40 mintes. Straujuma deva vl 2 nedas

Veselbas ministrija vlas, lai zu raotji segtu kompensjamo zu budeta izdevumus par tiem medikamentiem, kuru patri gad btu pieaudzis vairk k par desmit procentiem. s ir zles astmas, diabta, HIV/AIDS, hepatta, multipls sklerozes, smagu kardiovaskulru un vl citu slimbu rstanai.

Last vairk ...

07.10.2014

Divi viedoki

C hepatts: prognozes par saslimstbu Eirop un ASV kardinli atiras.

Last vairk ...

07.10.2014

Francij ieviess papildu nodokli farmkompnijm

Francijas valdbas iestdes ir paziojuas par savu nodomu ieviest papildu nodokli farmkompnijm, kuras rao drgus prepartus C hepatta rstanai, td veid pastiprinot cu pret augstm cenm.

Last vairk ...

06.10.2014

Valsts - Pacienti - Nauda - Zu raotji

Rt valdba skats grozjumus noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai rstanai paredzto zu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas krtba". Grozjumos paredzts uzlikt par pienkumu farmcijas kompnijm atmakst valsts budet visus par prdotajm B sarakst iekautajm (neaizvietojamm) kompensjamm zlm un medicniskajm iercm gtos iemumus, kas prsniedz 10% apgrozjuma pieaugumu pret iepriekj gada apgrozjumu.

Last vairk ...

04.10.2014

Ap un par C hepatta rstanu

Latvija obrd ir vieng Eiropas Savienbas dalbvalsts, kur C hepatta rstanas terapija netiek kompensta piln apmr. 2013. gada 9. maij 82 Latvijas Republikas 11. Saeimas deputti vienbalsgi atbalstja Latvijas iedzvotju iniciatvu pieirt 100% kompensciju C hepatta rstanai paredztajiem medikamentiem, tomr izmaiu virzba iestrgusi varas gaiteos.

Last vairk ...

03.10.2014

HIV izplatbu veicinja upju transports un dzelzce. Kda praktisk jga ir iem atkljumiem?

Zintnieki uzskata, ka skotnji inficans notikusi, cilvkiem nonkot saskarsm ar slimu primtu asinm, apstrdjot un uztur patrjot medjuma gau. 80. gados HIV/AIDS, ar kuru bija inficjuies 75 miljoni cilvku, jau bija globla problma.

Last vairk ...

02.10.2014

HIV izplatanos Igaunij raksturo k epidmiju

Pasaules veselbas organizcija 1. oktobr publicjusi ziojumu, kur pavstts, ka ldz 2013. gada beigm Igaunij HIV infekcija bija diagnosticta 8702 cilvkiem, no kuriem 5866 bija vriei un 2836 sievietes. Ziojum uzsvrts, ka kopjais HIV inficto skaits Igaunij vartu bt 13500 cilvku.

Last vairk ...

27.09.2014

Kombintais preparts C hepatta rstanai rekomendts pielietoanai Eiropas Savienb

Kompnija Gilead Sciences pazioja, ka Eiropas Zu aentra (EMA) devusi pozitvu sldzienu par zu "Harvoni" (ledipasvir/sofosbuvir) pielietoanu C hepatta rstanai pieauguajiem un tiesbm uz to marketingu. Mintais sldziens tika pieemts patrint krtb un tagad zles var saemt reistrcijas apliecbu Eiropas Komisij.

Last vairk ...

27.09.2014

RAKUS zias

Uzskta iedzvotju vakcincija pret gripu. Tiek slgta Tuberkulozes un plauu slimbu centra filile "Cepli", jo saslimstba ar tuberkulozi samazins un ldz ar to sark tuberkulozes slimnieku skaits.

Last vairk ...

27.09.2014

HIVERA

Latvijas Zintu akadmija piedals ERA-NET HIVERA - Harmonizing, Integrating and Vitalizing European Research on HIV/AIDS 2014. gada uzsaukum. Tma - AIDS prevencija un rstana. Projektu iesniegana vien krt, pilnie projekti jiesniedz ldz 15. novembrim.

Last vairk ...

26.09.2014

Pacienta problma izvles problma

Pacientam btu jorientjas farmakoloij un jzina plusi un mnusi visam tam, ko parakstjis rsts vai ieteicis aptiekrs.

Last vairk ...

26.09.2014

Elpojam baldrinu

Daudzi nezina, ka baldrinu smaras atveseojoais efekts ir daudz maigks un iedarbgks. Paminsim?

Last vairk ...

25.09.2014

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)