Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
50257

VM prasa valdbai naudu kompensjamo zu apmaksai (Prast nauda pieirta 23. decembr)
Apskatt komentrus (0)


22.12.2014


Avots: Ministru kabineta rkojuma projekta Par finanu ldzeku pieiranu no valsts budeta programmas Ldzeki neparedztiem gadjumiem skotnjs ietekmes novrtjuma ziojums (anotcija) | http://tap.mk.gov.lv/doc/2014_12/VMAnot_181214_papild.3074.doc |
No 2014. gad pieejamiem finanu resursiem 117 836 482 euro apmr 2014. gada 11 mneos (janvris - novembris) ir veikti maksjumi par aptieku izsniegtajiem kompensjamiem medikamentiem 110 341 646 euro apmr (tai skait par 2013.gada decembri 735552 euro, maksjumiem par zu kompensciju 2014.gada 11 mneiem par A, B C, un M sarakstos iekautiem medikamentiem  108237209 euro un zu iegdes kompenscijai individuliem pacientiem 1368885 euro).
emot vr gada izpildes prognozi pc 11 mneu darba rezulttiem par A, B C, un M sarakstos iekautajiem medikamentiem prognozjamais zu izdevumu kompenscijas maksjumu apmrs decembr prognozts 9839746 euro apmr. Lai vartu veikt maksjumus par tekoo mnesi 86 % apmr no decembr prognozt kompenscijas apjoma ir nepiecieami 8494836 euro (86% no 9839746 euro). 2014. gad nepiecieamie ldzeki ir 118836482 euro (saistbas par 2013. gada decembri 735552 euro + par 2014.gada 11 mneiem 109606094 euro (t.sk. maksjumiem par zu kompensciju 2014. gada 11 mneiem par A, B C, un M sarakstos iekautiem medikamentiem  108237209 euro, un zu iegdes kompenscijai individuliem pacientiem 1 368 885 euro) + plnotais maksjums par decembri 8494836 euro). Ldz ar to ir nepiecieami papildus ldzeki 1000000 euro apmr.
Lai samazintu finanu defictu un mazintu budeta slogu 2015. gad, k ar saglabtu tendenci, ka kalendr gada laik tiek veikti maksjumi iespju robes par krtjo gadu, samazinot saistbu apjomu par 2014. gada decembri, kas jnomaks 2015. gada janvr, 2014. gad nepiecieams veikt zu izdevumu kompenscijas maksjumus par pilnu gadu, taj skait veicot maksjumu par decembri 86% apmr no decembr prognozts kompenscijas. im mrim papildus nepiecieami ldzeki 1000000 euro apmr. 

 


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA