Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
50214

Pacientu lab
Apskatt komentrus (0)


18.12.2014


Sanksme sasaukta saska ar Veselbas ministrij saemto HIV inficto personu prstvoo sabiedrisko organizciju (turpmk NVO) iesniegumu, kur NVO inform, ka t nesekmgi jau vairkus gadus mina risint ar RAKUS struktrvienbu Latvijas Infektoloijas centrs jautjumu par  pacienta testanas rezulttu prskatu nostanu pacientam elektroniski, ja pacients to ldz, uz pacienta nordto e-pasta adresi. Tas autu ekonomt laiku,  gan samazintu papildus cea izdevumus. 
NVO uzskata, ka lgt nostt testanas rezulttu prskatu uz pacienta nordto e-pastu neatkargi via no diagnozes, ir pacienta tiesbas un ar atbildba, uzemoties ar to saisttos riskus.
RAKUS struktrvienbas Tuberkulozes un plauu slimbu centrs inform, ka pneimonologs prsta testanas rezulttu prskatu pacientam, ja pacients to ldz, papildus informjot, ja nepiecieams, par steidzamu ieraanos pie imenes rsta vai pneimonologa.
RAKUS struktrvienba Latvijas Infektoloijas centrs inform, ka RAKUS juristi, emot vr normatvajos dokumentos noteikto, gatavos dokumentu, lai juridiski korekti risintu o jautjumu, k ar risins ar elektronisko stanu saisttos drobas jautjumus. Palaik tiks nodroints, ka pacienti, kuri vlas, par to parakstoties, vars saemt testanas prskatu rezulttus elektroniski.
Sanksmes dalbnieki atbalsta RAKUS piedvto jautjuma risinjumu.    
NVO papildus ierosina risint jautjumu par HIV profilakses punktos (HPP) HIV testto personu, kuriem ir reaktvs testa rezultts, tiesbm nostt du personu pie infektologa, diagnozes apstiprinanai, ldz ar to maksjot pacienta ldzmaksjumu saska ar MK noteikumiem Nr. 1529.
HPP, kura pienkumus veic DIA+LOGS, sagatavos prieklikumus ar situcijas aprakstu.
VM inform, ka kopum atbalsta jautjuma risinanu un grozjumu izdaranu normatvajos aktos un ka iem HPP btu jbt lgumattiecbs ar SPKC.

  


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA