Biedrība "Apvienība HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
77482

NVO vēstule VM
Apskatīt komentārus (0)


30.03.2017


LR Veselības ministrijai
Rīgā, 2017. gada 29. martā
Par “HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna 2018.-2020.gadam” projektu
Ar šo vēstuli zemāk parakstījušās vadošās nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras darbojas HIV izplatības ierobežošanas jomā Latvijā, informē LR Veselības ministriju (VM), ka ir iepazinušās ar stratēģiskā dokumenta “HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam” projektu un 2017.gada 27.martā klātienē par to diskutējušas. Šīs sarunas rezultātā organizācijas vienojušās, ka minētajā dokumentā ieviešami šādi papildinājumi un labojumi, kurus lūdzam VM ņemt vērā:
1). Politikas rezultāts un rezultatīvie rādītāji sadaļas “Mērķi un veicamie uzdevumi” sākumā, kas paredz samazināt iedzīvotāju saslimstību ar infekcijas slimībām, neiekļauj nevienu rādītāju, kas atspoguļotu mērķi samazināt HIV un C hepatīta tālāku izplatību valstī; aicinām rezultatīvajos rādītājos iekļaut konkrētus, skaitliskus rādītājus HIV un C hepatīta incidences samazināšanai Latvijā (analoģiski jau iekļautajiem rādītājiem par sifilisa, gonorejas un B hepatīta incidences samazināšanu),
2). Plānā aprakstītā starpsektoru sadarbība universālās un specifiskās profilakses jomā nenodrošina NVO iesaisti ilgtermiņā,
3). Šobrīd Latvijā un pārējās Ziemeļu reģiona valstīs galvenais HIV izplatīšanās ceļš ir tieši heteroseksuālajā populācijā (ECDC, 2016). Taču plānā paredzētās HIV testēšanas aktivitātes, galvenokārt, ir vērstas uz atsevišķām, riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (ieslodzītajiem, narkotiku lietotājiem un seksuālo pakalpojumu sniedzējiem). Aicinām plānā iekļaut aktivitātes, kas vērstas uz šai grupai piemērotāko testēšanas veidu – HIV skrīningu laboratorijās, iesaistot primārās veselības aprūpes sniedzējus,  
4). Lai atvieglotu HIV diagnozes apstiprināšanu pēc reaktīva eksprestesta, kas veikts kādā no HIV profilakses punktiem, Rīcības plānā paredzēt izmaiņu ieviešanu 17.12.2013. MK noteikumos Nr. 1529, kas noteiktu, ka personas, kuras saņēmušas pozitīvu (reaktīvu) HIV eksprestesta rezultātu kādā no HIV profilakses punktiem, ir tiesīgas veikt tālāku izmeklēšanu un saņemt infektologa konsultāciju HIV inficētajiem paredzētajā kārtībā, nosakot, ka HIV pozitīvam pacientam infektologs ir tiešās pieejamības ārsts (infektologa vizīte bez maksas).
5). HIV ārstēšanas mērķu sasniegšanā, tostarp antiretrovirālo terapiju (ART) saņemošo pacientu skaita paredzēšanā aicinām vadīties nevis pēc pieejamā / provizoriskā nozares budžeta un neskaidri formulētiem kritērijiem (4.1.1. darbības rezultāts – “atbilstoši PVO vadlīnijām” – nav saprotams, kura gada vadlīnijas tiks ņemtas vērā), bet pēc starptautiski noteiktajiem mērķiem, uz kuru īstenošanu tiecas citas valstis Eiropā un ārpus tās (mērķis 90-90-90[ UNAIDS, 2014, http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/90-90-90 ]; 90% HIV inficētu personu saņem terapiju) - ARV terapija tiek uzsākta no brīža, kad tiek klīniski apstiprināta HIV infekcija indivīdam, neskatoties uz CD4 šūnu skaitu; 
6). Terapijas mērķu sasniegšanas rezultatīvos rādītājus aicinām papildināt ar konkrētiem indikatoriem, kas apliecinātu terapijas efektivitāti, proti, iekļaujot nevis tikai terapiju jelkad saņēmušo pacientu skaitu, bet terapijai līdzestīgo (t.i., terapiju nepārtrauc 12 mēnešu periodā) pacientu īpatsvaru to skaitā (starptautiskais mērķis - 90-90-901; 90% HIV inficētu personu, kuras saņem terapiju, tā ir efektīva un rezultējas ar vīrusu slodzes samazināšanos zem 1000 kopijām);
7). Profesionāļu (ārstu, citu ārstniecības personu, sociālo darbinieku u.c.) kapacitātes celšanas (izglītošanas par HIV) un stigmas mazināšanas jomā virzīties no pašreiz dokumentā iekļautās kampaņveidīgo un sporādisko aktivitāšu pieejas (t.sk. iekļaujot nelielu profesionāļu skaitu) uz ilgtspējīgu un sistemātisku pieeju, sadarbībā ar vadošajām Latvijas augstskolām un citām izglītības iestādēm paredzot HIV un asociēto infekciju jautājumu iekļaušanu līdzdiploma studiju programmās, kā arī veidojot ilgtspējīgas tālākizglītības programmas;
8). Aicinām VM 2019.gadā šeit apspriestā īstermiņa politiskās plānošanas dokumenta (rīcības plāna) darbības laikā, izstrādāt ilgtermiņa politiskās plānošanas dokumentu HIV un asociēto infekciju izplatības ierobežošanas redzējumam valstī vismaz nākamajiem 5-10 gadiem.
Tāpat vēršam Jūsu uzmanību, ka vairākās vietās dokumenta aprakstošajā (problēmas pamatojuma) daļā ir minēti kļūdaini informācijas avoti - HIV inficētu personu aptaujas par līdzestību terapijai autors ir nevis biedrība “Baltijas HIV asociācija”, kā norādīts dokumentā, bet gan biedrība “Apvienība HIV.LV”. Tas pats sakāms par projektu, kurā veikta ieslodzīto izglītošana par HIV infekcijas un C hepatīta profilaksi, kā arī par ieslodzīto testēšanu uz HIV infekciju un C hepatītu FOSI un TIDES projektu ietvaros – arī šīs aktivitātes veikusi biedrība “Apvienība HIV.LV”;
Pateicamies LR Veselības ministrijai par ieguldīto darbu stratēģiskā dokumenta tapšanā un ceram uz veiksmīgu sadarbību šī plāna pilnveidošanā un tajā paredzēto aktivitāšu īstenošanā!
Ar cieņu,
Aleksandrs Molokovskis
Biedrība “Apvienība HIV.LV”
*******
Andris Veiķenieks
Biedrība “AGIHAS”
*******
Laila Štāle
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
*******
Inga Upmace
Biedrība “Baltijas HIV asociācija”
*******
Iveta Ķelle
Biedrība “Papardes zieds”
*******
Ruta Kaupe
Biedrība “DIA+LOGS”
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA