Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

NRA.lv: Tiesbsargs apmeklja Valmieras cietumu
Apskatt komentrus (0)


25.01.2012


NRA: Tiesbsargs: jbeidz sabiedrbas atriebba pret ieslodztajiem | Trediena, 25.janvris (2012), plkst.06:39 | Edgars Gertners | http://zinas.nra.lv/latvija/64687-tiesibsargs-jabeidz-sabiedribas-atriebiba-pret-ieslodzitajiem.htm
Apstki ieslodzjuma viets ir necilvcgi un pazemojoi, uzskata tiesbsargs Juris Jansons. Gan notiestie, gan tie, kuri vl gaida Temdas spriedumu, spiesti gadiem ilgi sdt pris kvadrtmetros, kur nav pieejama medicnisk paldzba un gandrz visas kaites tiek rsttas ar analgnu.
Vien niecgai saujiai notiesto ir iespja paiem nopelnt iztiku un atlikt naudu, lai pirmajs diens pc atbrvoanas nebtu jmirst bad. ie ir tikai dai no iemesliem, kpc aptuveni 60% cietuma maizi duo aiz restm nokst atkrtoti. Sabiedrbas netie atriebba ieslodztajiem ir jprtrauc, jo agri vai vlu vii atgrieas msu vid, un visbiek sabiedrba nav gatava pieemt naidgi noskaotus cilvkus, saka J. Jansons. Lai maintu attieksmi un priekstatus par to, kas notiek cietum, vi nolmis regulri apmeklt Latvijas ieslodzjuma vietas un pacelt tm uzlikto noslpumu plvuru. Neatkarg viesojs Valmieras cietum, kur vl pirms gada dau ieslodzto turja pagrab.
obrd pagrabs ir tuks, tau dzve augstkajos stvos tpc kuvusi saspiestka. Kamer daos kvadrtmetros lielkoties dzvo pieci ldz devii cilvki, un gads, ka daam pagalvis atrodas blakus tualetes podam. Tikai nesen ar Satversmes tiesas spriedumu noteikts, ka emerti jnorobeo ar aizslietni vai aizkariem. Cietuma uzraugi ar o normu nav apmierinti, jo, lkojoties caur durvju actiu, vairs nevar pilnb kontrolt kamer notiekoo.
Ja vl tiesbsargs panks, ka notiestie var tikties ar apmekltjiem bez stikla barjeras, tad vispr bs jautri, ironiski saka Valmieras cietuma prieknieks Roberts Balodis. Problmu netrkst jau tagad visdadkajos veidos ieslodztajiem piegd gan mobilos telefonus, gan alkoholu, gan narkotikas. Grdgo dziru brv ar cietuma siens, dakrt pat neiedomjamos daudzumos. Piemram, apsardzes urnl vairkkrt lasmi ieraksti, ka pie kda ieslodzt gultas piesiet maisi atrasti 4,5 litri alkohola surogta! Kunga prt ieslodztie izklaidjas, cits citu iekaustot, tau sargiem alla tiek ststta kda pasaka. Ar Igors izolator noncis par dzeranu un ststa, ka plmei ldzgo aci uzsitis, pakrtot no poda. Biju tik piedzries, ka galva sagrojs un nokritu uz flzm, es jau vairs neko neatceros. Agrk biju Latvijas empions c, biju ar PSRS izlas, toreiz jau biju sasitis galvu un tpc tagad neko neatceros, k no grmatas ststa Igors. Zmgi, ka via traumas gan uzdauzto lukturi, gan plsto plaukstas brci cietuma apsargi ir piefiksjui, tau Vidzemes slimnc, kurp Igoru nogdja, rsts vairkas acmredzamas detaas sav ziojum nav pieminjis.
Brnumzles analgns
Atbilstoi likumam ieslodzjuma viets nodrointa tikai neatliekam medicnisk paldzba. Citos gadjumos tiek uzspiesta trs ciparu kombincija 112 un uz notikuma vietu izbrauc tr paldzba, skaidro Ieslodzjuma vietu prvaldes (IeVP) prieknieks Visvaldis Pute. Valmieras cietuma Medicnas daas vadtja Inta Karnta ar lepnumu teic, ka likuma prasbas medii varot izpildt bez problmm. Atverot plauktus, redzams, ka medie nemelo zles nudien ir. Uz vairk nek 700 ieslodztajiem daas pacias analgna un uz vienas rokas pirkstiem saskaitmas tbias ar rstnieciskm ziedm...
Ar putekiem prkljas ar zobrsta kabineta tehnika, par kuru nekauntos pat galvaspilstas klniks. Dieml par 194 latiem uz rokas neviens specilists nav gatavs strdt. Tikmr ieslodztajiem ar zobu spm nkas mocties nedm ilgi, un kas ir viu viengais glbi? Protams analgns! Gaidju trs nedas, tur r jau ar ir rindas. Galvu plsa kop, viss bija sapampis divus zobus izrva, saka ieslodztais Aleksandrs.
Cietum biei nonk cilvki ar ielaistm kaitm un smagm slimbm, tau viu rstana praktiski nav iespjama, jo zu nav. Ironisk krt medicnas punkts ierkots otraj stv un invaldiem vai ieslodztajiem ar kustbu traucjumiem nokana pie rsta ldzins kpanai Everest. I. Karnta gan uzsver, ka pie guloajiem pacientiem medii iet pai un pat paldz nokt ldz tualetei. Taujti, vai sactais ir tiesa, lielkoties ieslodztie galvu pakratja noraidoi.
Mcties izvlas mazkums
Lai vartu dzert kaut cik tru deni, aiz restm sdoie liek liet iztli. Piemram, Aleksandrs uztaisjis savu dens filtru nogriezis limondes pudelei dibenu un ldz pusei to piepildjis ar ogli. Iznk tri dzerams. To, ko ms dabjam, dzert nevar, saka sirmais vrs, rdot nodzeltjuo pudeli, kur glab cietuma krna deni. Cietuma mros vi pavadjis jau desmit gadus notiests, jo pc 20 gadu kopdzves nositis sievu. Vl man js pieci gadi, bet esmu jau te pieradis, r mani neviens negaida, man neviena vairs nav. Pensija ar maza 59 lati, kam es vairs esmu vajadzgs? Varbt iekrtoos pansiont, kas zin, nopas Aleksandrs.
Kaut ar atsevii cietumnieki atzst, ka slinkoana viiem patk, vairums vlas strdt, lai nauda nebtu jem no piedergajiem un zles vartu nopirkt pai. Valmieras cietum iespjams apgt metintja, galdnieka un elektria profesiju, tau mcties izvlas mazk daa ieslodzto.
r tdus tipius, kas pabijui cietum, neviens strdt neem. Ko dod ts devias klases, ko te varam apgt, ja r cilvki pat ar augstko izgltbu nevar darbu dabt! saka ieslodztais Adrians. Mums te ir tikai divas valodas latvieu un krievu, btu kruta, ja vartu mcties ar angu, vcu un skandinvu valodas, piebalso via kameras biedrs Nikolajs.
Cietuma teritorij izvietots uzmums, kur 33 apcietintie taisa koka pus un koka paliktus noliktavm. Vajadztu sakrtot likumgo pamatu tam, lai ieslodztie vartu strdt valsts lab un par to saemt samaksu. Reli vii vartu veikt jebkdus darbus, uzskata V. Pute. Tau relaj dzv uzmji ieslodztos nodarbint nav ieinteresti, jo t ir liela atbildba, savukrt IeVP darbu nedrkst dot, jo to neatauj likums.
Risinjums jauni cietumi
Cietumniekam pc atbrvoanas pieir tikai ceanaudu ldz mjm ja viam nav tuvinieku vai iekrjumu, tad visbiek vi tri vien nonks atpaka ieslodzjum, tendences koment tiesbsargs. Piemram, ja du cilvku izlai piektdienas vakar r, var gandrz simtprocentgi teikt, ka pirmais, ko vi dars kdam uzbruks un viu aplaups. Lai saemtu paldzbu, ir jvras pavaldbas socilaj dienest, tau paiet vismaz mnesis, lai cilvks pierdtu, ka ir maznodrointais. Taj laik tau viam ar jd, saka J. Jansons.
Pc soda izcieanas tikai apmram 30% bijuo ieslodzto ir spjgi iejusties sabiedrb, uzskata Valmieras cietuma prieknieks R. Balodis. Infrastruktra mums neauj apkarot noziedzbu, jo lielajs telps kop ir pa 6070 ieslodzto, un socilie darbinieki var pilnm mutm ststt vienu, bet ikdien tur notiek pilngi citas informcijas apmaia, saka R. Balodis.
Pc tiesbsarga domm, situciju vartu uzlabot, uzbvjot jaunu cietumu, kur ieslodztie kamer btu pa divi, ne vairk. Tad btu lielka iespja, ka jauniei, kuri sodu izcie pirmo reizi, nesktu iet pieredzjuo cietumnieku pavad. Tad nebtu specili jnodala tie, kuriem ir pensija vai imene, no tiem, kuriem naudas nav un kuri ir ieinteresti, lai cietum nonktu arvien jauni naudasmaki. To, ka jaunu cietumu bvniecba attaisnojas, pierda Igaunijas pieredze, kur uzbvtas modernas ieslodzjuma vietas un problmas, kas bijuas ldzgas k Latvij, izzuduas, saka J. Jansons. Pareizjie apstki tikai veicina sistmu, kur sabiedrbai par cietumnieku nodarjumiem ir jmaks vairkkrt.

 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA