Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
110661

NRA par herpes infekciju
Apskatt komentrus (0)


01.03.2020


Avots: NRA.lv | Ca ar herpes vrusu - k to uzveikt? | https://nra.lv/veseliba/305737-zinatnieki-nosauc-visefektivako-veidu-cina-ar-novecosanos.htm |
Dati liecina, ka aptuveni 90% cilvku ir herpes vrusa nstji, tau aukstumpumpu pardans prsvar notiek tiei imunittes novjinans posm. Tpc, turpinoties vrusu sezonai, par herpes vrusu un t rstanu konsult BENU Aptiekas piesaistt eksperte, imenes rste Zane Zitmane un BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozolia.

Kas ir herpes vruss?
Cilvka herpes vruss ir lipga saslimana, ar kuru inficties iespjams kontakt ar apkrtjiem, piemram, skpstoties, dzimumkontaktu ce vai ar lietojot tos paus sadzves priekmetus, ko izmantojusi infict persona. Biek sastopamais vruss veids ir Herpes simplex jeb vienkrs herpes, kas 90% izraisa aukstumpumpas. Tomr pastv ar vairki apaktipi - palielinti limfmezgli, vjbakas, Herpes zoster jeb jostas rozes vruss, kas reaktivizjas pc brnb prslimotm vjbakm, Epteina-Bara vruss, kad saslimuajam ir spgs, apsrtis kakls un palielinti limfmezgli uz kakla, paduss un cirkos un, oti retos gadjumos, aundabgi audzji, skaidro Z. Zitmane.
Aukstumpumpas visbiek metas uz lpm, pie deguna vai degun, uz zoda, kakla das, tau tm var bt ar citas lokalizcijas vietas uz ermea, piemram, dzimumorgnu herpes, kuras izplats dzimumkontaktu ce un pards k spgi psli uz dzimumorgniem gan sievietm, gan vrieiem.

Inficans un slimbas gaita
Ar herpes vrusu dzves laik ikviens ir bijis inficjies - tas parasti notiek jau aptuveni 2 ldz 3 gadu vecum. Tau ldz im vecumam brniem organism joprojm ir no mtes mantots antivielas pret o vrusu. Tpc pirms izpausmes ir augsta temperatra un spgas lias mut, pc tam vruss saglabjas nervu ns. Kopum aptuveni 90% cilvku ir vrusa nstji. Juzsver, ka viiem is vruss nekdas izpausmes tlk dzv nerada, bet prjiem, piemram, imunittes novjinans posm, tas var atkal aktivizties un izraist aukstumpumpas.

Herpes vrusa infekcija parasti norit 4 stadijs:
dedzinanas fze, kad pards pirmie izsitumi un cilvks izjt lielu diskomfortu, spes, k ar da niez un deg. fze parasti norit pris dienas, un tie, kuriem kaut reizi ir bijusi aukstumpumpa, parasti zina, ka aj fz to ir iespjams apturt ar pretvrusu prepartu. Klt var bt ar visprgi simptomi - slikta pasajta, nogurums, paaugstinta ermea temperatra;
nkamaj fz rodas psli jeb las, kas pildti ar deainu idrumu;
kad psli prplst, skas suloanas fze, kad vruss parasti tiek nodots tlk, jo aukstumpumpa ir k vaja brce ar idrumu, un, tai pieskaroties ar rokm un pc tam priekmetiem vai citiem cilvkiem, vruss tiek nodots tlk;
pc tam, kad las sk sadzt, veidojas krevele, kas var bt viegli ievainojama vai noplama, ldz ar to t dzst ilgk.

Riska grupas
Herpes paas par sevi nav bstamas un lielkaj da gadjumu ts tiek viegli prslimotas, uzsver Z. Zitmane. Bstamba rodas, ja ar herpes vrusu pirmo reizi inficjas vai ar t izpausmm saskaras tiei grtniecbas laik, jo tas ir pieskaitms pie vrusiem, kas grtniecbas period var tikt prnests auglim, inficjot brniu dzemdbu laik vai pc tm. Tas var radt grtniecbas sarejumus, spontno abortu, prieklaicgas dzemdbas, smagas saslimanas jaundzimuajam un agrnu brnia nvi. Smagkas vrusa izpausmes ar komplikcijm var bt ar pacientiem ar imndefictu - HIV slimniekiem, cilvkiem ar onkoloiskm saslimanm un pacientiem, kas lieto imunitti ietekmjous medikamentus.

Kur sezon herpes vruss ir pai izplatts?
Vrusa izpausmes vairk ietekms msu dzves ritms un retk sezonalitte, jo vruss prsvar dzvo msu organism neaktv form un var atkal aktivizties, kad cilvka organisms ir oti noguris, - pc slimoanas, lieliem stresiem, prslodzes darb, saules vai karstuma ietekmes, k ar straujas klimata maias u. c. iemesliem. Tau praks ir novrots, ka vruss biek izpauas ziem, agros pavasaros, kad vairk laika pavadm iektelps, daudz strdjam, neuzemam pilnvrtgu, vitamniem bagtu uzturu un biek slimojam.

K notiek herpes vrusa rstana?
Ja aukstumpumpa uzmetusies pirmo reizi, visticamk, t norits savu gaitu un nekdas komplikcijas neatsts. Der atcerties, ka herpes paas par sevi nav bstamas un lielkaj da gadjumu ts tiek viegli prslimotas un priet bez jebkdm atsttm sekm, bet var bt gadjumi, kad pc prslimotas herpes vrusu infekcijas rodas komplikcijas - smadzeu iekaisums jeb encefalts.

Nav specifisku prepartu, kas vartu vrusu izrstt pavisam, tau, pardoties pirmajiem simptomiem, ir iespjams atvieglot vrusa aktvo periodu un pasargt ar sev tuvos.

1. Noer aukstumpumpas pirmo stadiju! Kad uz das izjt dedzinanu, spes, tad var lietot pretspju ldzekus vai pielietot specifiskus pretvrusu prepartus, kas pieejami dadu krmu, zieu, plksteru un lpukrsu veid. Pc tam jauj lm sadzt. Kad izveidojusies krevele, nevajag to aiztikt un plst nost, tas dzanas procesu tikai pagarins.

2. Ievro persongo higinu! Biek jmazg rokas, nevajadztu buot citus cilvkus, lietot vienus kosmtiskos ldzekus, st vai dzert no vieniem traukiem. Pirms trs dienas, kad pardjusies aukstumpumpa, vajadztu ievrot drobu un neapmeklt sabiedriskus paskumus, ierobeot sadzves kontaktus, lai vrusu nenodotu tlk.

3. auj aukstumpumpai elpot! Aukstumpumpa vislabk un trk sadzst dabisk ce, td jebkura veida kosmtiskie ldzeki, kas tiks likti virs, lai aukstumpumpu nomasktu, tikai palnins ts dzanas gaitu.

4. Vrsies pie imenes rsta! Nav specifisku prepartu, kas vrusu izrst pavisam, bet, ja pacients cie no biem aukstumpumpu epizodm un ts norit ar blakuspardbm, var vrsties pie imenes rsta, kur novrts situciju un nosts pie specilistiem, lai lemtu par specifisku pretvrusa prepartu izrakstanu, kas mazintu vrusa aktivitti.

Farmaceita padoms
Ja Herpes simplex vruss vl nav iegts, var veikt profilakses paskumus, nelietojot kopgus traukus ar cilvku, kam is vruss jau ir, k ar izvairties no saskarsmes ar infictiem ermea idrumiem, piemram, skpstoties ar infictu personu.
Ja Herpes simplex vruss tomr jau ir iegts, var nodert sekojoi profilakses paskumi:
izvairieties no dzves situcijm, kas var izraist aukstumpumpas, piemram, saaukstans vai stresa;
vienmr lietojiet gan lpu balzmu, gan sejas krmu ar saules aizsargfaktoru, jo biei vien prk daudz saules var izraist pumpu veidoanos;
nedalieties ar persongs higinas priekmetiem, piemram, skuvekli vai dvieiem, ko ir lietojusi persona ar Herpes simplex vrusu;
ievrojiet persongo higinu, katru reizi pc antivirlas ziedes vai krma lietoanas nomazgjot rokas.

Ja Herpes simplex tomr izraists nertbas ir oti regulras, tad ieteicams griezties pie rstniecbas specilista, kas veiks tlkus izmekljumus.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA