Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

LIC vs VM
30.01.2012


Marcis
Datums: 2012-01-30
labs vsturisks raksts, bet trkst secinjumu. oti labi zinu, pie k tas (reorganzicijas) noveda, bet vienalga hronoloiski atsttstts notikums ar cittiem ir labs. LIC, protams, ir jreorganiz vai ar javeido atsevias valsts iestdes katrai slimbai - kpc ne sirds asinsvadu slimbm vai onkoloisks vai alkoholam vai diabtam, utml. tomr vai VM ar obrd nekps uz grbekiem gan nav skaidrs - visdrzk jau kps.
Marcis
Datums: 2012-01-30
bet kds ir advokcijas NVO viedoklis aj jautjum? HIV/AIDS vai VHC pacientu vai potencilo klietnu zi uzlabosies vai pasliktinsies vai dm reformm nav nekda nozme? anyone - Apvienab HIV.LV, AGIHAS, DIA+LOGS, citi? kds ir Jsu viedoklis?
Aleksandrs
Datums: 2012-01-31
Sveiks, Mrci! Ms esam novrotji, un uzmangi sekojam procesiem. Izlasi zemk vakar papildintu 25. janvra ziu: jau tredien esam aicinti uz sanksmi-diskusiju VM par topoa SKPC funkcijm. VM Valsts sekretrs apsolja, ka ms visu varsim dzirdt savm ausm, nevis saemt info pa "sabojto telefonu". Bijm ar "vsturiskaj" protesta presen piektdien, bet nek, kas btu vrts atststt prjiem, es personiski taj nesaklausju. Ar protesta vstuli parakstja no "msu" organizcijm tikai D+L. Es pagaidm neredzu pau apdraudjumu pacientiem, un mans personiskais viedoklis - doma noirt profilaksi/kontroli no rstanas ir racionla. AGIHAS viedoklis ar ir publicts zemk komentros.
Laborante
Datums: 2012-01-31
Mlie cilvki! Infekcijas slimbas Latvij rst jebkura slimnca ar stacionru un nav dzirdts ka tajs btu masveida infekciju pacientu mirana. Cita lieta, ka ai reorganizcij noteikti btu jsaglab references laboratorija ar pietiekamu finansjumu. Tas gan ir svargi! Jo ja laboratorija ar aiziet prom no tmes finansjuma, visai drz var pienkt brdis, ka analu pasttjiem aptrksies naudas ts apmakst.
справедливость
Datums: 2012-01-31
Диалогс наркоманам придется узнать что такое семейные врачи и пациентские взносы за каждую мелочь

Datums: 2012-01-31
Lai ar VM valsts sekretrs Rinalds Muci o piektdien plasazias ldzekiem uzskaitja ieguvumus pacientiem, medii nordja, ka viu kolektvs izveidojies 40 gadu laik, tpc specilistus nevar bdt k aha figrias, vstja LNT raidjums Tautas balss http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/408708-lic_m...
No Veselbas ministrijas zia
Datums: 2012-01-31
Veselbas ministre apmekls Latvijas Infektoloijas centru 1. februr, Veselbas ministre Ingrda Circene un Veselbas ministrijas parlamentr sekretre Liene Cipule apmekls Latvijas Infektoloijas centru, lai tiktos ar aentras darbiniekiem un skaidrotu jautjumus par iestdes reorganizciju. Iepriek ziots, ka Veselbas ministrija izstrdjusi rkojumu projektu, kas paredz ldz 2012. gada 1. aprlim reorganizt valsts aentru Latvijas Infektoloijas centrs, nododot ar infekciju slimbu rstniecbu saistts funkcijas Rgas Austrumu klniskajai universittes slimncai, bet valsts prvaldes funkcijas sabiedrbas veselbas un epidemioloisks drobas jom jaunai veselbas ministra padotb esoai ties prvaldes iestdei Slimbu Profilakses un kontroles centram (SPKC). Tpat rkojuma projekts paredz, ka SPKC prems Nacionl Veselbas dienesta un Veselbas inspekcijas funkcijas, kas saists ar sabiedrbas veselbas monitoringu, slimbu uzraudzbu un veselbas veicinanu. Tdjdi plnots izveidot institciju, kuras pamatfunkcija ir sabiedrbas veselba un vienlaikus tiks novrsta funkciju dublans sabiedrbas veselbas uzraudzbas jautjumos Veselbas ministrijas padotbas iestds. Veselbas ministrijas iniciatvu reorganizt padotbas iestdes, izveidojot Slimbu profilakses un kontroles centru, atzingi novrtjusi Pasaules Veselbas organizcijas Eiropas Reionl biroja vadtja Zuzanna Jakaba (Zsuzsanna Jakab), nordot, ka tas pilnb atbilst Eiropas standartiem un Pasaules Veselbas organizcijas rekomendcijm. Pc tikans ap plkst. 12:30 plnots preses brfings. VM Komunikcijas nodaa Oskars neiders; Tlrunis: 67876008; 26378959; E-pasts: prese@vm.gov.lv

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA