Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

LIC vs VM
Apskatt komentrus (7)


30.01.2012


NRA.lv | Latvijas Infektoloijas centrs: vienoans nav | Pirmdiena, 30.janvris (2012), plkst.08:13 | Inga Paparde | http://zinas.nra.lv/latvija/veseliba/65005-latvijas-infektologijas-centrs-vienosanas-nav.htm
Veselbas ministrija (VM), visticamk, neatkpsies no nodoma reorganizt Latvijas Infektoloijas centru (LIC), neraugoties uz arvien augoiem protestiem no centra mediiem, arodbiedrbas un vairkm pacientu organizcijm.
Tomr galavrds bs jsaka valdbai, lemjot ne tikai par infekciju slimbu pacientu rstanas nodoanu Rgas Austrumu klniskajai universittes slimncai, bet ar par pilngi jauna Slimbu kontroles un profilakses centra izveidi.
bra konfliktsitucijas skums mekljams krietni senk nek pagju gada decembr, kad publiski krtjo reizi izskanja ideja reorganizt LIC. Jau 2010. gad VM vairkus mneus strdja specili izveidota darba grupa, kura ne atbalstja, ne noraidja LIC reformanas plnus. Ar toreiz LIC medii protestja, lmums par centru netika pieemts kdu iemeslu d, nav preczi zinms. Savukrt jaunajam centram paredzts funkcijas vairk vai mazk atgdina pirms pris gadiem likvidts Sabiedrbas veselbas aentras (SVA) funkcijas. Ja t vai valdba atzs, ka aentras likvidcija bija kda?
LIC darbinieki, vismaz tie, kuri izsaks publiski, ir kategoriski pret centra reorganizciju. Ar LIC arodbiedrbas starpniecbu darbinieki savu viedokli paudui valsts augstkajm amatpersonm, Saeimas deputtiem, sabiedrbai. LIC darbinieki piektdien nordja, ka, viuprt, reorganizcijai nav objektvu iemeslu un t ir reforma reformas pc. Ja esot vlans stiprint veselbas profilaksi, izveidojot jaunu Slimbu kontroles un profilakses centru, s funkcijas vienkri var nodot ar nesen izveidotajam Nacionlajam veselbas dienestam (NVD), tau tpc nevajadztu likvidt LIC. Medii bajas, ka reorganizcija sagraus vienotu infekcijas slimnieku veselbas aprpes sistmu diagnostiku, rstanu un epidemioloisko uzraudzbu. LIC iekauana Rgas Austrumu slimncas sastv vartu kavt sagatavoanos neplnotiem infekcijas slimbu uzliesmojumiem.
Medii nepiekrt, ka ministrija uztur dialogu ar LIC darbiniekiem par iespjamm prmaim, jo uzskata, ka pirmm krtm nav nekdu loisku argumentu, nav aprinu, nav skaidrbas, k turpmk notiks infekciju slimbu rstana. Galvenais jautjums, ko uzdod arodbiedrba, kpc labi funkcionjoa iestde ir jreorganiz, jo iepriekjie auditi un darbbas vrtjumi bijui pozitvi.
Par veselbu atbild VM
VM pagju gada nogal pki atgriezs pie jautjuma par LIC reorganizciju, decembr valsts sekretru sanksmei piesakot Ministru kabineta rkojuma projektu par jaunas iestdes izveidi. Vispirms jau uzmanbu piesaista fakts, ka plnots izveidot jaunu iestdi, lai gan tikko k notikuas vairkas krustu rsu reorganizcijas, piemram, pdj no tm, izveidojot Nacionlo veselbas dienestu. K izriet no rkojuma projekta anotcijas, jaunajam centram atkal prdals dau no Veselbas inspekcijas, dau no Nacionl veselbas dienesta, dau no LIC un vl citu iestu funkcijm. Dokument ar teikts, ka LIC atirb no citm slimncm ir valsts prvaldes iestde, kas saem finansjumu tiei no VM. Citas slimncas ir kapitlsabiedrbas un samaksu par valsts apmakstajiem pakalpojumiem saem saska ar noslgto lgumu starp slimncu un Nacionlo veselbas dienestu LIC medii Saeim nordja, ka LIC vienam no retajm rstniecbas iestdm nav pardu un pacientiem nav problmu saemt nepiecieamo rstanos laikus.
Interesanti, ka dokument valdbai VM atzst: kop SVA likvidanas veselbas veicinanas un slimbu profilakses funkcija tiek realizta oti vj lmen, tau jatgdina, k tika likvidta aentra. Tas notika 2009. gad valdba piema du lmumu, jo virkn valsts iestu notika optimizcijas naudas taupbas nolkos, un veselbas jom pirm krita iestde, kas nodarbojs ar profilaksi. Neatkargs arhvs liecina, ka saska ar valdbas dokumentu plnots, ka SVA funkcijas, kas saists ar epidemioloisko uzraudzbu un infekciju slimbu monitoringu, prems LIC (ar infekciju slimbu profilaksi, ko, starp citu, LIC ar dara), bet VM prems funkcijas, kas saists ar iedzvotju veselbu ietekmjoo paradumu ptniecbu un sabiedrbas informanu par veselgu dzvesveidu. Tas nozm, ka par veselbas veicinanu bija jatbild paai VM.
Deja vu
2009. gada vasar toreizjais SVA vadtjs Uldis Lkops Neatkargajai sacja: Zinm, ka valdba du lmumu (likvidt aut.) piema. Tau neviens ms nav informjis vai prrunjis, k notiks reorganizcija, kas notiks ar darbiniekiem un ldz im veicamajiem uzdevumiem. Saprotu, ka valst ir problmas, un daudziem rodas jautjums, kpc jdom par veselbas saglabanu, pirms vl kds ir saslimis, ja naudas trkst rstanai. Tau nedrkst d brd upurt sabiedrbas veselbu. Redzot, kd steig viss notiek, ka nav skaidrs, kas un k notiks, baas, ka iesktie darbi sabiedrbas veselbas stiprinan nogrims, ir lielas. U. Lkopa teiktais pieder odienas situcijai naudas veselbas aprp trkst, tomr tiks veidots jauns centrs ar ldzgm funkcijm, k savulaik bija SVA. Te nu atiras dads situcijs VM ierdu teiktais par resursiem. Saeim VM saka: reorganizcija bs fiskli neitrla, savukrt aizvadto piektdien VM valsts sekretrs Rinalds Muci uz jautjumu, kpc vl 2010. gada beigs VM pauda viedokli, ka tlka LIC reorganizcija nebtu lietderga, bet tagad domas mainjusi, atbildja, ka toreiz situcija bija cita, bet palaik aizvien vairk izjtam ldzeku nepietiekambu.Iespjams, tiei LIC finansjums, ko daudzi sauc par prvu (dotcija sasniedz ap 15 miljonus latu gad) un ko vartu prdalt citdi, ir viena no atbildm LIC reorganizcijai.
Te gan jatgdina, ka SVA likvidcijas laik veselbas ministre bija pareizj LIC direktore Baiba Rozentle. Via valdbas sd (2009. gada 28. jlij), kur lma par SVA likvidciju, aicinot ietaupto naudu novirzt endoprotezanai, retoriski vaicja: Vai mums tagad pretsmanas bukleti jsagatavo vai jststa brniem par saldumu kaitgumu, ja simtiem cilvku nesaem medicnisku paldzbu? Palaik B. Rozentle no skatuves ir nozudusi un LIC viedokli neprstv. Pc Neatkargs rcb esos informcijas, viai ir slimbas lapa. Saeim k LIC vadba tika pieteikta vietniece Jeena Storoenko, kura izklstja savus argumentus pret LIC likvidciju, kas kopum sakrt ar LIC mediu un arodbiedrbas viedokli.
Pacienti necietot
Relas prmaias skars tikai LIC administrciju, bet rstiem nekas nemainsies vii vars turpint strdt tajs pas telps (Linezera iel Rg), kur ldz im, mainsies tikai pakautba. Galvenie ieguvumi bs sabiedrbas veselbas profilakses darbs, lai cilvki nenoktu slimnc, un o darbu veiks jaunais centrs, bet pacientu rstana jkoncentr daudzprofilu slimncs, saka R. Muci. Vi pieva, ka reorganizcija vartu notikt ar vlk, tau no skt virziena ministrija neatkpoties. VM norda, ka LIC reorganizcija jau bijusi iecerta t sauktaj msterpln un infekciju rstanai jau tagad vajadztu notikt daudzprofilu slimncas sastv. Saeimas sd par LIC VM speciliste Inga mate atzina, ka valdb esot teikts: kpc rakstt arvien jaunus plnus, stenojiet tau vecos, ttad ar attiecb uz LIC. Neatkarg rakstja, ka 2010. gad (veselbas ministra pienkumus pildja Linda Mrniece, Jaunais laiks) darba grupa vrtja iespjamo reorganizciju, tau lmuma nebija. Ziojum darba grupa secinja: palaik nav lietdergi noemt LIC uzticts funkcijas un atdot kdai citai iestdei.
No VM sagatavot dokumenta valdbai izriet, ka reorganizcijas notiek im gadam pieirto budeta ldzeku ietvaros un par konkrto naudas sadaljumu Austrumu slimncai un jaunveidojamajam centram lems reorganizcijas darba grupa. Jaun Slimbu kontroles un profilakses centra izveidi, pc VM sniegts informcijas, atbalsta Pasaules veselbas organizcijas (PVO) Eiropas biroja vadtja uanna Jakaba, jo tas pilnb atbilstot Eiropas standartiem un PVO rekomendcijm.
 
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA