Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
50210

C hepatta slimniekiem tikai neliels cenu samazinjums peginterferoniem
Apskatt komentrus (0)


18.12.2014


Veselbas nozares budeta stagncija turpinsies, neraugoties uz papildus nkamgad pieirtajiem 30,6 miljoniem eiro, kas tiks sadalti pa vairkm pozcijm. <...> Kompensjamo zu budetam finansjums pieaugs tikai par 2,5 miljoniem eiro. K uzsver D. Mrmane-Umbrako, nauda nosegs viengi pacientu pieaugumu, kas ir novrojams katru gadu, bet nevar runt ne par kdm kompenscijas apmra izmaim kdai diagnozei vai jaunu medikamentu iekauanu. Tpc ar noliedzoa palaik ir Veselbas ministrijas atbilde C hepatta pacientiem. Vl drmku ainu tas iezm tpc, ka vis Eirop C hepatta pacienti sk saemt jaunks paaudzes medikamentus, kuriem ir daudzkrt labki rstanas rezultti, bet Latvij... Pacienti cns, lai apmaks vl vecos medikamentus.
Avots: NRA.lv | Inga Paparde | "Veselbas budets 2015: Jaunm zlm n, mediu algm n" | http://nra.lv/veseliba/131041-veselibas-budzets-2015-jaunam-zalem-ne-mediku-algam-ne.htm |
**************************
Apvienbas HIV.LV uzzia:
Ar 2015. gada janvri nedaudz samazintas cenas peginterferoniem (4 rstanas nedm): Pegasys - par 59,04 eiro; Pegintron 0,05 mg - par 35,30 eiro, 0,08 mg - par 56,51 eiro, 0,10 mg - par 70,69 eiro, 0,12 mg - par 87,14 eiro, 0,15 mg - par 109,02 eiro.
Jaunas cenas un kompenscijas apjomus skatieties sait http://likumi.lv/ta/id/270758-par-izmainam-kompensejamo-zalu-saraksta
**************************
Ministrs plno rosint izmaias Zu iegdes kompenscijas sistm (ZIKS). Norini ar aptiekm par izsniegtajm kompensjamm zlm btu jorganiz t, lai aptiekas naudu no valsts saemtu uzreiz. ds modelis darbojas Somij, kur naudu par zlm valsts prskaita uz iedzvotju kontu un cilvki aptiek norins uzreiz. Belvi atzina, ka Somijas modeli msu valst obrd realizt nav iespjams, tau esot citi modei, kas neprasa papildu finansjumu. K vienu no piemriem vi minja subsidtu karti noriniem par zlm, kur nauda tiek ieskaitta tikai taj mirkl, kad notiek norinans par iegdjamo preci. Belvis FJKP dalbniekiem atklja, ka viam esot konkrti priekstati par to, k btu jdarbojas ZIKS, un savus prieklikumus vi ir gatavs publiskot, lai pc tam apspriestu skk attiecgs intereu grups ar zu raotjiem un citiem. Vi uzsvra, ka VM veiks paskumus, lai padartu zles ltkas abos segmentos gan patentbrvos medikamentus, gan oriinlprepartus. Uzskatu, ka valstij jkompens, kaut daji, pilngi visi recepu medikamenti, sd pauda ministrs. Vi atzina, ka uzreiz du soli spert nav iespjams, tau pakpeniski uz to vartu priet. Valsts kompenscijas d pacients ar btu motivts vrsties pie rsta, lai saemtu recepti, nevis nodarbotos ar parstanos. Ministrs ir ar prliecints, ka viss aptieks recepu zlm btu jmaks viendu cenu. Jrisina ar jautjums par kompensjamo zu piecenojumiem, lai aptiekas, prdodot os medikamentus, nezaudtu zemo piecenojumu d.
G. Belvis ar cergi raugs uz parall importa apjoma palielinanu msu valst, tdejdi rosinot zu raotjus domt par cenu samazinanu. Tas ir ce, ko ms iesim kop ar inovatvo zu raotjiem, tau strdsim pie t, lai raotji neaizietu no msu tirgus, uzsvra ministrs, piebilstot, ka neesam bagta valsts, resursi ir ierobeoti, tpc valstij ir tiesbas izvlties, ko t apmakss. Ministrs atklja, ka plnots veikt paskumus, lai samazintu zu cenu ar slimncu sektor. Tur vartu iegdties lielos klniskos iepakojumus bez prasbm uz braila rakstu un marjumu latvieu valod.
Avots: MIC | Elna Badune | "Veselbas ministrs iepazstina Farmcijas jomas konsultatvo padomi ar savu vziju par nozares attstbu" | http://farmacija-mic.lv/veselibas-ministrs-iepazistina-farmacijas-jomas-konsultativo-padomi-ar-savu-viziju-par-nozares-attistibu/ |

 


 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA