Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
50070

Baltkrievijas aptieks brvi noprkami HIV eksprestesti
Apskatt komentrus (0)


13.12.2014


Avots: Tatjana arnoseka (Жарносек) | Specilisti ok: Baltkrievijas aptieks brvi var nopirkt HIV eksprestestus | http://zautra.by/art.php?sn_nid=17073 | Tulkots "Apvienba HIV.LV" |
Nelikumg patestans
eit js varat nopirkt eksprestestus uz sekojom saslimanm: B hepatts, C hepatts. HIV, H. Pylori baktrija, tuberkuloze, sifiliss tdu uzrakstu odien var ieraudzt Minskas aptieks. HIV/AIDS profilakses specilisti ir ok.
"Es pat neesmu gatava sniegt viennozmgu vrtjumu ai situcijai, - neslpj prsteigt Republiknisk higinas, epidemioloijas un sabiedrisks veselbas centra HIV/AIDS profilakses nodaas vadtja Jeena Fisenko. No vienas puses, tas vartu paldzt samazint sabiedrbas stigmu attiecb uz testanu. Tau, pc manm domm, cilvki vl nav gatavi patestanai."
Pc specilista domm, pirms radt iespju prdot HIV eksprestestus, bija nepiecieams organizt informatvu kampau.
"HIV eksprestestu brva prdoana ir Likuma Par slimbu, kuras apdraud iedzvotju veselbu, cilvka imndeficta vrusa izplatbas ierobeoanu prkpums. Taj ir teikts, ka ikviens medicnisks apliecinjums par HIV atklanu ir jpapildina ar pirmstesta un pctesta konsultanu, ar psiholoisks paldzbas snieganu Baltkrievijas Veselbas ministrijas noteiktaj krtb"", uzsver Jeena Fisenko. 
Ar sabiedrisko organizciju prstvji nav sajsm par HIV eksprestestu brvu prdoanu.
"Kpc ms cnmies par pirmstesta un pctesta konsultciju kvalitti, ja cilvks pats var aiziet uz aptieku un no vienas asins lses noteikt sev diagnozi" asocicijas БелСеть антиСПИД Koordincijas padomes prieksdtjs Oegs Jerjomins ir sautis. Specilists bstas, ka bs saretk sniegt paldzbu cilvkiem, kas dzvo ar HIV, jo vii, salasjuies internet visdas ausmas, var noslgties sev un palikt vienatn ar savu slimbu.
HIV testi tikai pret recepti
"Ja jau ir skts prdot tdus testus, tad tiem vajadztu pievienot kdu informatvu broru, - uzskata organizcijas Pozitivnoje dvieije eksperte Ludmila Truhana. Cilvkiem btu jsaprot, ka pat negatvu HIV testu nepiecieams vlreiz prbaudt pc pusgada, jo inficans skuma stadij tests var nepardt vrusu asins."
Eksperte piedv ar aptieks obligti izvietot informciju par to, kur vrsties, ja HIV tests ir izrdjies pozitvs.
Ukrainas reionl eksperte HIV/AIDS jautjumos, Starptautisks HIV/AIDS alianses direktore politikas un partnerattiecbu jautjumos Anna Dovbaha saka, ka reion praktiski nav apspriests patestans jautjums:
"Nevien no msu valstm tests uz HIV aptiek nav noprkams. Tam ir ar atbilstoa likumdoana", atgdina eksperte. Via neizsldz, ka nkotn ir iespjams tds testanas variants. Tau pc Annas Dovbahas uzskatiem, HIV testus vajadztu prdot tikai pc rsta receptes.
"Cilvki msu valsts vl nav gatavi, lai pai prbaudtos uz HIV", Anna Dovbaha ir prliecinta.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA