Par mums

 Sveiks, Draugs! Tu vari lasīt ziņas un informatīvos materiālus par HIV/AIDS un C hepatītu mūsu mājaslapā. Tu vari uzrakstīt vēstuli mums tieši no mājaslapas un ātri saņemt atbildi. Tu vari piezvanīt. Apvienība HIV.LV strādā tieši Tev!
Jebkura juridiskā vai fiziskā persona var atbalstīt mūs finansiāli, ieskaitot naudu kontā: Biedrība Apvienība HIV.LV, Reģ. Nr. 40008102142, konts Nr. LV55HABA0551013367373, Swedbank AS, HABALV22. Šī nauda tiks izlietota īstenojamu projektu līdzfinansējumam.
 
Laipni lūgti Apvienības HIV.LV mājaslapā!
 

Apvienība dibināta 2006. gada 08. martā, bet 08. maijā Latvijas biedrību un nodibinājumu reģistrā ir ierakstīta kā biedrība. Apvienību dibinājušas vairākas nevalstiskās organizācijas, kā arī dažas privātpersonas.
 
 

Apvienības misija ir:
Ar HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana visos tās aspektos, interešu aizstāvība, iesaistot gan pašu HIV+
kopienu, gan sabiedrību kopumā.
  

Apvienības vīzija ir:
HIV inficēto pilnvērtīga dzīve sabiedrībā: laba dzīves kvalitāte, vislabākiem standartiem atbilstīga ārstēšana, atbalstošs
sabiedrības noskaņojums. Organizācija nodarbojas tikai ar situācijas monitoringu un izglītošanu. Organizācijas darbību finansē valsts.


Apvienības mērķi ir:

 • Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvi iesaistoties valsts politikas veidošanā HIV/AIDS jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 • Efektivizēt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un tīkliem;
 • Aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, vērsties pret viņu diskrimināciju un veicināt sociālo iekļaušanos;
 • Veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvēt viņu intereses.

Apvienības mērķi tiek sasniegti ar sekojošo uzdevumu izpildi:

 • Iesaistīt Apvienības darbībā nevalstiskās organizācijas, kas darbojas HIV/AIDS, C hepatīta un citās saistītās jomās, aktīvas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, iniciatīvas un atbalsta grupas, ieinteresētas fiziskas personas;
 • Piesaistīt līdzekļus Apvienības dalīborganizāciju atbalstam un attīstības veicināšanai;
 • Izstrādāt un realizēt apmācību programmas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvistiem; organizēt izglītojošos seminārus;
 • Izstrādāt un realizēt apmācību programmas interešu aizstāvībā citu diagnožu pacientu nevalstisko organizāciju aktīvistiem, dalīties pieredzē advokācijā;
 • Attīstīt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību Latvijā, veicināt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS pašorganizāciju rašanos valstī;
 • Izstrādāt un īstenot projektus, veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu Apvienības darbībai;
 • Izstrādāt un realizēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvības plānu un vidēja termiņa advokācijas stratēģiju;
 • Veikt pacientu ar HIV/AIDS un dubultinfekciju HIV/C hepatīts ārstēšanas un tās pieejamības sabiedrisko uzraudzību;
 • Izstrādāt priekšlikumus nacionālām programmām, rīcības plāniem un veikt to izpildes neatkarīgu uzraudzību;
 • Izstrādāt likumdošanas iniciatīvas;
 • Pārstāvēt dalīborganizācijas un to intereses valsts institūciju dibinātās konsultatīvajās padomēs, starpnozaru komisijās, darba grupās;
 • Nodrošināt un uzturēt informācijas apmaiņu par jaunumiem likumdošanā, ārstēšanā, finansējuma piesaistes iespējām, statistikas datiem, pētījumiem;
 • Sniegt metodisku palīdzību HIV un ar to saistītu infekciju profilakses un ierobežošanas darba organizēšanā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanā.
       

2015. gadā biedrība no 1. februāra līdz 31. decembrim nodrošinās kaitējuma mazināšanas pakalpojumus (HIV profilakses pakalpojumus narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā. Notiks tradicionālā, jau 8. vasaras nometne aktīvistiem, speciālistiem un HIV profilakses programmu darbiniekiem. Tiks turpināta aktīva advokācija, lai palielinātu C hepatīta un HIV infekcijas ārstēšanas pieejamību: 20.-21. martā Rīgā notiks Latvijas un Baltijas valstu Pacientu Kopienas konsultatīvās padomes (saīsināti – BaltCAB) dibināšanas sanāksme. Šajā sanaksmē pacientu kopienas aktīvisti, zāļu ražotāju pārstāvji, lēmumu pieņēmēji veselības aprūpes jomā vienosies par turpmākās sadarbības formātu nacionālajos līmeņos jautājumu par ārstēšanas pieejamību efektīvākai risināšanai. Tāpat, pacientu, kuri dzīvo ar HIV un/vai C hepatītu, kopienai un zāļu ražotājiem ir jāvienojās par turpmākas auglīgas sadarbības modeli un tās saturu.
     

2014. gadā mūsu biedrība izdeva divas brošūras pacientiem latviešu valodā: "HIV, grūtniecība un sievietes veselība" un "HIV terapijas maiņa un zāļu rezistence" (abas finansēja Eiropas AIDS Ārstēšanas grupa). Narkotiku lietotāju neformālā iniciatīvas grupa "Durvis" īsteno jau otro Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīkla finansēto projektu "Ar metadonu pa bezceļiem", lai izzinātu narkotiku lietotāju un opiātu farmakoterapijas klientu attieksmi pret aizvietojošo terapiju ar metadonu. Notika tradicionālā, jau 7. vasaras nometne aktīvistiem, speciālistiem un HIV profilakses programmu darbiniekiem. Turpināta aktīva advokācija, lai palielinātu C hepatīta un HIV infekcijas ārstēšanas pieejamību; apmācīti aktīvisi 3. Advokācijas rudens treniņā (apmaksāja biedrība AGIHAS). Īstenotas divas publiskas akcijas: "Gājiens pēc veselības", ar piketu pie Veselībs ministrijas un Ministru kabineta, un "Valsts gaļas maļamā mašīna samaļ pacientus" Pasaules Hepatīta dienā pie Finanšu ministrijas un Saeimas.  Septembrī Latvijā viesojās Eiropas Slimību kontroles centra eksperti, kuru redzeslokā bija vairāki hepatītu B un C, HIV/AIDS profilakses un ārstēšanas aspekti, un Apvienība HIV.LV darīja zināmu savu viedokli. Visu gadu turpinājās darbs pie "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju un B un C hepatīta izplatības ierobežošanas plāna 2014.-2016. gadam" izstrādes; diemžēl, plāns vēl netika skatīts valdībā. Uzsākts darbs pie Latvijas un Baltijas valstu Pacientu Kopienu konsultatīvās padomes izveidošanas; paredzams, ka pacientu kopienu konsultatīvās padomes būs efektīvs instruments pacientu mobilizācijai ar mērķi uzlabot ārstēšanas HIV un C hepatīta ārstēšanas pieejamību. Dibināšanas sanāksme notiks 2015. gada martā, Rīgā. 
       

2013. gadā advokācijas projekts "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija"  pabeigts ar rekomendācijām, kas bija saskaņotas ar visām iesaistītajām institūcijām, un lielāka to daļa bija izpildīta gada ritumā. Advokācijas pasākumu ietvaros bija īstenotas divas publiskas akcijas: "Skrējiens pēc veselības" pie Ministru kabineta ēkas un "Dāvināsim Veselības ministrijai miljonu un farmkompānijām - šķēres!" pie Veselības ministrijas. Pabeigta situācijas ar HIV, dubultinfekciju HIV/TB un HIV/VHC ārstēšanas pieejamības izpēte, kā rezultātā tapis ziņojums "Ārstēšanas organizācijas un pieejamības Latvijas Republikā izvērtējums." Notika nu jau tradicionālā 6. vasaras nometne aktīvistiem, speciālistiem un HIV profilakses programmu darbiniekiem izdegšanas sindroma profilaksei; ir saņemts finansējums 7. vasaras nometnei 2014. gadā. Narkotiku lietotāju neformālā iniciatīvas grupa "Durvis" īstenoja projektu "Pašu acīm", izvērtējot kaitējuma mazināšanas un metadona programmu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Projekta metodoloģisku un granta tehnisku apkalpošanu veica Biedrība "Apvienība HIV.LV", bet finansēja projektu Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīkls. Projekta rezultātā tapis ziņojums, kas tika prezentēts Slimību Profilakses un kontroles centram. Īstenots 2. Advokācijas rudens treniņš nevalstisko organizāciju aktīvistiem. Iepazīties ar visiem projektiem un to dokumentāciju Jūs varat nodaļā PROJEKTI. Tāpat Jūs varat parakstīties uz jaunumu mājaslapā saņemšanu savā e-pastā vienu reizi nedēļā un/vai sekot mums Twitter'ī.

   
2012. gadā biedrība īstenoja advokācijas projektu "Zāļu pieejamība - tiesības, nevis privilēģija" ar mērķi paplašināt dzīvībai nepieciešamu medikamentu pieejamību HIV un C hepatīta infekciju ārstēšanai. Šis bija otrais projekts, ko finansēja Atvērtās Sabiedrības institūts. Bija īstenotas divas publiskas akcijas pie Veselības ministrijas Rīgā ("C hepatīta ārstēšana maksā mēnesī vairāk nekā cilvēka dzīve un "Gribi dzīvot - maksā pats!"), aizstāvot pacientu ar hroniskajām infekciju slimībām intereses. Akcijas tika plaši atspoguļotas masu medijos, kas veicināja Apvienības HIV.LV atpazīstamību sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros bija veikti divi pētījumi, kas bija prezentēti Veselības ministrijai un tās padotības iestādēm. Notika 1. Advokācijas rudens treniņš jaunajiem aktīvistiem un saņemts finansējums 2. treniņa īstenošanai 2013. gada rudenī. Īstenots otrais Ziemeļu Ministru padomes projekts AIDS un psihiskās veselības jomā "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana", kā ietvaros izstrādāta programma sociālā darba veicēju turpmākām apmācībām; notika 4 sociālās jomas speciālistu un aktīvistu apmācības, kā arī notika pieredzes apmaiņa ar radnieciskām organizācijām Somijā (Turku un Helsinkos). Gada beigās uzsākts jauns advokācijas projekts Internacionālās Koalīcijas HIV/AIDS ārstēšanai pacientu interešu aizstāvības jomā. Tiks veikta situācijas ar HIV, dubultinfekciju HIV/TB un HIV/VHC ārstēšanas pieejamības izpēte, kā rezultātā taps ziņojums "Ārstēšanas organizācijas un pieejamības Latvijas Republikā izvērtējums." Biedrība izdeva divas brošūras pacientiem: "Antiretrovīrusu terapijas blakusparādības. To efektīva pārvaldība" latviešu valodā (finansēja Eiropas AIDS Ārstēšanas grupa) un divvalodīgu (krievu un latviešu valodās) brošūru par līdzestību HIV un C hepatīta infekciju ārstēšanas procesā. Turpinājās izglītojošs darbs ar ieslodzītajiem cietumos, ko šoreiz finansēja ASV Vēstniecība Latvijā. Biedrība realizēja jau ierastus pasākumus izdegšanas sindroma profilaksei: notika 5. vasaras treniņš aktīvistiem un speciālistiem. Parakstīta vienošanās par ilglaicīgu sadarbību ar ANO Speciālā ziņotāja jautājumā par cilvēka tiesībām uz maksimāli iespējamo fiziskās un psihiskās veselības līmeni Ananda Gruvera projektu ofisu. Iepazīties ar visiem projektiem un to dokumentāciju Jūs varat nodaļā PROJEKTI. Tāpat Jūs varat parakstīties uz jaunumu mājaslapā saņemšanu savā e-pastā vienu reizi nedēļā un/vai sekot mums Twitter'ī.

   

2011. gadā biedrība īstenoja projektu "C hepatīts: vilcināšanās ir bīstama", kā ietvaros ieslodzītie tika testēti uz HIV un C hepatīta antivielām, bet komercseksa pakalpojumu sniedzējas sievietes - uz C hepatīta antivielām. Reaktīvo rezultātu uz C hepatīta antivielām gadījumā, testētie anketēti. Bija intervēti vairāki eksperti C hepatīta jomā. Šā projekta ietvaros tapa "Atskaite par situāciju ar hepatītu C (VHC) un tā ārstēšanu Latvijā", kas izdota brošūrā latviešu, krievu un angļu valodās. Ir ieplānoti īstermiņa advokācijas pasākumi, kā arī izstrādāts pacientu ar HIV infekciju, C hepatīta slimnieku un pacientu ar dubultinfekciju HIV/HCV advokācijas plāns uz turpmāko perspektīvu 2012. gadā. Ir izdota jauna divvalodīga  brošūra "C HEPATĪTS: Brošūra cilvēkiem, kuri testējas uz C hepatīta antivielām" pacientiem draudzīgajās latviešu un krievu valodās. Īstenots papildus projekts AIDS un psihiskās veselības jomā "Cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, dzīves kvalitātes uzlabošana", kā ietvaros tika veiktas 5 sociālās jomas speciālistu un aktīvistu apmācības, pētījums par Latvijā pieejamiem pakalpojumiem ar HIV inficētajiem cilvēkiem, pieredzes apmaiņa. Iepazīties ar visiem projektiem Jūs varat nodaļā "PROJEKTI". Biedrība realizēja jau ierastus pasākumus izdegšanas sindroma profilaksei un pabeidza advokācijas projektu HIV infekcijas ārstēšanas pieejamības jomā. Uzsākti sagatavošanas darbi iespējamam projekta pieteikumam Globālajam Fondam cīņai ar AIDS, tuberkulozi un malāriju 2012. gadā. Pirmo gadu kopš darbības uzsākšanas, biedrība savu projektu ietvaros varēja nedaudz  atbalstīt finansiāli Apvienības dalīborganizācijas. Ir veikti būtiski uzlabojumi biedrības mājaslapas programmatūrā, kas padara ērtāku to lietošanu, ieviesti draudzīgie URL un iespēja saņemt jaunumus reizi nedēļā. Biedrība izveidoja arī savu Twitter kontu. 2011. gada 04. martā Latvijas Sabiedrības Integrācijas fonds apbalvoja biedrību "Apvienība HIV.LV" ar 2010. gada Vienotības balvas veicināšanas balvu nominācijā "Par ieguldījumu iecietības veicināšanā" un prēmiju Ls 500.   

  

2010. gadā biedrība turpināja īstenot aktivitātes Latvijas ieslodzījuma vietās, papildinot tās ar testēšanu uz HIV, C hepatītu un tuberkulozi; uzsākts advokācijas projekts HIV infekcijas ārstēšanas pieejamības jomā; veikti 3 pētījumi, kā rezultātā tapušas atskaites ""Garām mērķim": Ārstēšanas pieejamība cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS Latvijā", Situācijas izpēte tuberkulozes ārstēšanā inficētajiem ar HIV Latvijā, Alternatīvā (ēnas) atskaite UNGASS;  izdotas brošūras "Rekomendācijas pacientiem ar HIV un C hepatītu: testēšana, ārtsēšana, atbalsts" un "Man nozīmēts efavirenzs... Rekomendācijas pacientiem" latviešu valodā; biedrība realizēja pasākumus izdegšanas sindroma profilaksei un dažādas aktivīstu apmācības. Biedrība piedalās starptautiskajā projektā AIDS un mentālās veselības jomā un īstenos apmācības šajā temātikā reģionos 2011. gadā. Biedrība turpina aktīvu cilvēku, kas dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvības darbu. Apvienība ziemas mēnešos īsteno vides sociālo reklāmu Rīgas pilsētā "Cik saprotošs būtu Tu, ja uzzinātu, ka Tavā kāpņu telpā dzīvo AIDS slimnieks?" Šī kampaņa realizēta arī vairākās citās Latvijas pilsētās. Tika strādāts pie mājaslapas programmatūras uzlabojumiem un jaunu tās funkciju ieviešanas - sakārtota ziņu un foruma sarakstes arhīvēšana, lasītāji var pieteikties iknedēļas ziņu saņemšanai, izveidotas pasākumu fotogalerijas. 

2009. gadā Apvienība turpināja aktīvitātes, kuras bija iesāktas iepriekšējā gadā, realizēja pasākumus izdegšanas sindroma profilaksei, kā arī īstenoja jaunus projektus: darbs cietumos paplašināts ar ieslodzīto individuālo konsultēšanu "līdzīgs-līdzīgam", brīvpratīgo konsultēšanu un testēšanu uz HIV, cietumu personāla apmācībām HIV/AIDS jomā; izdota brošūra pacientiem "Iepazīšanās ar kombinēto antiretrovīrusu terapiju" latviešu valodā; notika NVO darbinieku un sociālā darba veicēju apmācības visā Latvijā; tika veikti aizstāvības pasākumi HIV infekcijas ārstēšanas pieejamības jomā; pirmo reizi Latvijā notika Baltijas Pozitīvās Sadraudzības samits, palielināta Apvienības un Sadraudzības kapacitāte; tika veikti pasākumi izdegšanas sindroma profilaksei; attīstījusies Apvienības mājaslapa. 

 

Apvienība 2008. gadā realizēja piecus projektus, kuri saistīti ar HIV/AIDS tematiku – izglītojošas lekcijas cietumos, sarakste ar HIV inficētiem ieslodzītajiem par dzīves kvalitātes saglabāšanas jautājumiem, dažādas apmācības pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, organizēja atbalsta grupu darbību, sniedza plašu aktuālo informāciju sabiedrībai un aktivistiem savā mājas lapā, realizēja pasākumus izdegšanas sindroma profilaksei. Biedrība aktīvi veidojusi sadarbību ar valsts institūcijām. Apstākļos, kad notika regulārie pārtraukumi HIV-pacientu apgādē ar antiretrovīrusu preparātiem, bija izstrādāts īstermiņa darbības stratēģiskais plāns laikposmam no 2008. gada 01. jūlija līdz 2009. gada 31. decembrim. Plāna īstenošana sekmēja kardinālās pārmaiņas sistēmā: visas ARV-zāles tika iekļautas kopējā zāļu iegādes kompensācijas sistēmā, atsakoties no konkursu iepirkumiem, un tas izslēdz pārtraukumus ārstēšanā. Katra no Apvienībā  iesaistītajām organizācijām realizē arī savus projektus.

 

Ar 2007. gadu Apvienība uzsāka projektu darbību.
  

Biedrības pārstāvis ir iekļauts Veselības ministrijas starpnozaru komisijās:
-HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijā;
-Sabiedrības veselības koordinācijas komisijā.

 

Biedrība “Apvienība HIV.LV” ir sekojošu organizāciju biedre:
Baltijas Pozitīvā Sadraudzība (Baltic Positive Network) http://www.apvienibahiv.lv/baltic-positive-network
Eiropas AIDS Rīcība (AIDS Action Europe) www.aidsactioneurope.org
Eirāzijas Kaitējuma Mazināšanas Tīkls (Eurasian Harm Reduction Network) www.harm-reduction.org
Just Detention International www.justdetention.org

 
Aktualitātes mājaslapā tiek publicētas latviešu un krievu valodās atsevišķi LAT un RUS mājaslapas daļās. Ir izveidota arī ļoti aktuālo ziņu nodaļa angļu valodā. Tikai daļa aktualitāšu tiek tulkota, tāpēc neaizmirstiet apskatīt visas vietnes, lai nepalaistu garām ko interesantu! Kopš 2010. gada 01. janvāra biedrības mājaslapai nomainīts dizains un aktuālo ziņu ievietošanas programmatūra. Dažas ziņas - pēc redaktoru ieskatiem - lasītāji var brīvi komentēt. Diemžēl dažas mājaslapas funkcijas netiek pietiekami izmantotas, tādēļ nācās atteikties no iepažīšanas dienesta.
 
Ar 2006. gadu Biedrībai ir aktuālo ziņu vēstkopa http://health.groups.yahoo.com/group/hivapvienibalv, kurai var pievienoties jebkurš interesents, nosūtot pieprasījumu no vēstkopas vietnes Yahoo! Patlaban (dati uz 17.02.2015.) vēstkopā ir iekļautas 25 adreses. Vēstkopas pamatvaloda ir latviešu.
 
Jebkura juridiskā vai fiziskā persona var atbalstīt mūs finansiāli, ieskaitot naudu kontā: Biedrība Apvienība HIV.LV, Reģ. Nr. 40008102142, konts Nr. LV55HABA0551013367373, Swedbank AS, HABALV22. Šī nauda tiks izlietota īstenojamu projektu līdzfinansējumam.
 
  
Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv