AKTUALITĀTES
   

Topošās valdības plāni veselības aprūpē
Apskatīt komentārus (0)


24.10.2011


Topošā valdība sola:
VESELĪBA
•18. Pakāpeniski palielināsim veselības aprūpes kopējo finansējumu un pilnveidosim finansēšanas sistēmu, saistot personificēto nodokļu maksāšanu valsts budžetā ar plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu.
•19. Izstrādāsim un pieņemsim normatīvo regulējumu sabiedrības veselības aprūpes organizācijai, kura noteiks valsts un privāto veselības aprūpes iestāžu un pakalpojumu sniedzēju un pašvaldību atbildību un tiesības.
•20. Nodrošināsim cilvēkresursu attīstības programmu medicīnā, veicinot speciālistu palikšanu Latvijā.
•21. Ieviesīsim e-veselības pakalpojumus, t.sk. e-pacientu kartes (izvērtējot iespēju šim nolūkam izmantot plānotās identifikācijas kartes), padarot efektīvu veselības aprūpes plānošanu, koordinēšanu un datu aizsardzību, kā arī pacientam - pakalpojuma saņemšanu.
•22. Nodrošināsim vienādu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vienlīdzīgu darba samaksu par vienādu veselības aprūpes pakalpojumu neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja
•23. Nodrošināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vienmērīgi visā valsts teritorijā.
•24. Panāksim efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu, paplašinot ambulatoro pakalpojumu pieejamību, dienas stacionāru darbu, sadarbojoties ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Paplašināsim iespēju saņemt neatliekamo palīdzību ģimenes ārstu praksēs, tādējādi samazinot neatliekamās palīdzības izmaksas.
•25. Definēsim un nodalīsim valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus un maksas pakalpojumus, sniedzot iedzīvotājiem skaidru un nepārprotamu informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību un apmaksu.
•26. Stiprināsim ģimenes ārstu komandas darbu, paplašināsim sadarbību starp ģimenes ārstu un pacientu, veicinot iedzīvotāju aktīvāku iesaisti savas veselības uzturēšanā. Paplašināsim pacientu iespēju brīvi izvēlēties pakalpojumu saņemšanas vietu.
•27. Veicināsim veselīga dzīvesveida un uztura popularizēšanu sabiedrībā, kā arī atjaunosim veselības mācību skolās kā atsevišķu mācību priekšmetu. Sadarbojoties ar pašvaldībām un NVO, nodrošināsim iespējami veselīgu vidi.
•28. Uzlabosim ES līdzekļu apguvi veselības aprūpē, mediķu kvalifikācijas un infrastruktūras uzlabošanā, ieguldīsim tos cilvēkresursos.
•29. Mazināsim farmācijas industrijas un lieltirgotavu ietekmi uz medikamentu apriti, dodot iespēju pacientiem izvēlēties lētākos medikamentus.
•30. Turpināsim Baltijas valstu sadarbību medicīnas jomā, nodrošinot NMP dienestu sadarbību, transplantāciju, retu slimību diagnostiku un ārstēšanu, kā arī sadarbību medicīnas izglītībā.

Iepriekšējā valdība solīja:
VESELĪBAS APRŪPE
Mūsu galvenā vērtība ir vesels cilvēks, bet Latvijas veselības aprūpes sistēma neatbilst mērķim tādu veidot. Tā ilgstoši nav attīstīta līdzsvaroti un mērķtiecīgi, un rezultātā pie mums ir īsāks mūžs nekā vidēji Eiropā. Veselības aprūpes kopējais finansējums ir vidēji divas reizes mazāks nekā Eiropā – nedaudz virs 3% no IKP. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību ikvienam un pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ir nepieciešams panākt, lai tās finansējums visupirms nesamazinātos, bet ekonomikas situācijai uzlabojoties, turpmāk veselības aprūpes finansējumu ik gadu palielināt vismaz par pusi procenta, 2014. gadā sasniedzot 5% no IKP.

Meklēt rezerves arī sistēmas iekšienē, pilnveidojot to strukturāli un organizatoriski. Ir jāpaaugstina prasības ģimenes ārstu darba kvalitātei un atbildība par pacienta veselību, jāizveido stiprs un mobils neatliekamās palīdzības dienests. Samazināt priekšlaicīgu mirstību par 20%. Ir jādefinē valsts finansētie un veselības aprūpes maksas pakalpojumi, lai pacients zinātu, kam un par ko ir jāmaksā. Lai veselības nauda netiktu izniekota nepārdomātos pakalpojumu un tehnoloģiju iepirkumos, nepieciešams palielināt veselības aprūpes iestāžu vadītāju atbildību par veselības aprūpes izmaksu efektivitāti.
____________________________________________________________________

1. Pilnveidot veselības aprūpes organizatorisko modeli un finansēšanas sistēmu. Nodrošināt nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju līdzdalību Veselības ministrijas darba grupās. Pacientu vērtējumu par pakalpojumu iekļaut kā pirmo no kritērijiem veselības aprūpes kvalitātes standartā.

2. Izstrādāt un pieņemt Veselības aprūpes organizācijas likumu, kurš noteiks valsts un privāto veselības aprūpes iestāžu un pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību, kā arī medicīnas darbinieku un pacientu pienākumus, tiesības un atbildību. Nodrošināt vienādu pakalpojumu kvalitāti un vienlīdzīgu darba samaksu par vienādu pakalpojumu neatkarīgi no tā, kas ir pakalpojuma sniedzējs. Palielināt finansējuma izlietošanas efektivitāti, pēc iespējas izmantojot veselības aprūpes vadlīnijas gan izmeklēšanā, gan ārstēšanas procesā, tādējādi beidzot nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu tērēšanu nevajadzīgu tehnoloģiju iepirkumiem. Tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpes vadlīnijās neparedzētiem gadījumiem izvērtēt kā iespējamu maksas pakalpojumu. Stiprināt pacientu iespēju brīvi izvēlēties pakalpojuma saņemšanu.

3. Stiprināt primāro veselības aprūpi, nodrošināt, lai pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai būtu pieejami valsts finansēti ārstu palīgu pakalpojumi, kvalitatīvas ģimenes ārstu prakses un precīzi definēts neatliekamās palīdzības apjoms visu diennakti. Palielināt primārās aprūpes ārstu, tai skaitā ģimenes ārstu, atbildību par pacientu veselību.

4. Piedāvāt pārskatāmu, efektīvu un pamatotu finansējumu sekundārajā veselības aprūpē, mazinot administratīvās izmaksas, tai skaitā veselības aprūpes iestādes valdes locekļu skaitu un atalgojumu. Uzlabot uz diagnozēm un gadījumiem balstītu pakalpojumu apmaksu, kas ietver veselības aprūpes vadlīnijās noteiktos standartus. Noteikt slimnīcas valdes atbildību par sekundārās veselības aprūpes izmaksu efektivitāti, normatīvajos aktos paredzot valdes locekļu pienākumu mēneša laikā informēt prokuratūru, ja konstatēti valsts mantas neefektīvas izmantošanas gadījumi.

5. Veicināt sabiedrības informētību, veselīgu dzīvesveidu, traumu un slimību profilaksi, lai samazinātu priekšlaicīgu mirstību. Atjaunot veselības mācību skolās kā atsevišķu priekšmetu. Veikt pasākumus veselīgas vides nodrošināšanai.

6. Veselības aprūpē definēt valsts finansētos un maksas pakalpojumus, skaidri nodalīt valsts un privāto institūciju darbu, novēršot interešu konfliktu. Sniegt iedzīvotājiem skaidru un nepārprotamu informāciju par pakalpojumu saņemšanas kārtību un apmaksu, nodrošināt godīgu valsts finansēto un privāto veselības pakalpojumu sniedzēju konkurenci.

7. Ieviest e – veselības pakalpojumus, tai skaitā elektroniskās receptes, vienkāršojot veselības aprūpes plānošanu, koordināciju un informācijas apriti, uzlabojot pacientu apkalpošanas kvalitāti un efektivitāti un nodrošinot augstu pacientu datu aizsardzību.

8. Veicināt medicīnas izglītības un pakalpojumu eksportu. Veidot ciešu un efektīvu Baltijas valstu sadarbību medicīnas jomā attiecībā uz kopīgu kompensējamo zāļu iepirkumu, pierobežu neatliekamās palīdzības dienestu sadarbību, transplantācijas orgānu apmaiņu u.c.
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv