AKTUALITĀTES
   
53904

Faktiski – ar kājām gaisā
Apskatīt komentārus (0)


20.04.2015


2015. gada 8. aprīlī publicētas atjaunotās ASV Veselības un Sociālo lietu ministrijas (DHHS) vadlīnijas antiretrovīrusu preparātu lietošanai ar HIV-1 vīrusu inficētu pieaugušo un pusaudžu terapijai (Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. April 8, 2015).
ASV paredzētajās galvenajās vadlīnijās aprīļa revīzijā veiktās izmaiņas var raksturot kā tehniskus atjauninājumus, kuri atspoguļo uzkrāto datu par jauniem antiretrovīrusu preparātiem priekšrocības un atbilstoši skar terapijas režīmus. Taču kopējā aina jaunajā redakcijā ir mainījusies visai būtiski, un pirmais, kas duras acīs – starp režīmiem, kuri ieteikti tiem, kas pirmo reizi uzsāk ARVT, nav režīmu uz NNRTI bāzes. Vienīgais režīms uz nenukleozīdo reversās transkriptāzes inhibitoru bāzes, kurš palicis starp ieteicamajiem vadlīniju iepriekšējā redakcijā (EFV/TDF/FTC) tika pārcelts uz alternatīvo režīmu grupu dēļ biežajām ar efavirenzu saistītajām blakusparādībām no centrālās nervu sistēmas puses. 
Atjaunotajās vadlīnijās sniegti sekojoši ieteicamie režīmi ARVT uzsākšanai uz integrāzes inhibitoru bāzes:
DTG/ABC/3TC (dolutegravirs/abakavirs/lamivudīns)- a;
DTG+TDF/FTC (dolutegravirs  + tenofovirs/emtricitabīns);
EVG/COBI/TDF/FTC (elvitegravirs/kobicistats/tenofovirs/emtriciabīns)- b;
RAL + TDF/FTC (raltegravirs+ tenofovirs/emtricitabīns);
uz proteāzes  inhibitoru bāzes:
DRV/r + TDF/FTC (darunavirs, pastiprināts ar ritonaviru + tenofovirs/emtricitabīns).
Tāpat arī no ieteicamajiem režīmiem uz alternatīvo grupu tika pārvietots režīms uz ar ritonaviru pastiprināta HIV proteāzes inhibitora atazanavira (ATV/r + TDF/FTC) bāzes, jo minētais režīms toksicitātes ziņā būtiski atpaliek no raltegravira vai pastiprinātā darunavira (savienojumā ar TDF/FTC).
Arī alternatīvo režīmu grupā ARTV uzsākšanai ir notikušas pamanāmas izmaiņas, tajā ir nokļuvušas sekojošās kombinācijas: ATV/r + ABC/3TC, EFV + ABC/3TC un RPV/TDF/FTC.
Atjaunotajā redakcijā pie alternatīvajiem režīmiem tika pieskaitīti sekojošie - uz NNRTI bāzes:
EFV/TDF/FTC (efavirenzs/tenofovirs/emtricitabīns);
RPV/TDF/FTC (rilpivirīns/tenofovirs/emtricitabīns)- c:
uz proteāzes inhibitoru bāzes:
ATV/COBI + TDF/FTC (atazanavirs/kobicistats/tenofovirs/emtricitabīns)– b;
ATV/r + TDF/FTC (atazanavirs/ritonavirs/tenofovirs/emtricitabīns);
(DRV/COBI vai DRV/r) + ABC/3TC (darunavirs/kobicistats vai darunavirs/ritonavirs)  + abakavirs/lamivudīns)- a;
DRV/COBI + TDF/FTC (darunavirs/kobicistats + tenofovirs/emtricitabīns)-  b;
************************
Apzīmējumi:
a – tikai pacientiem, kam nav alēles HLA-B*5701.
b – tikai pacientiem, kam kreatinīna klīrenss (CrCl) uz terapijas sākumu ir mazāks nekā 70 ml/min.
c – tikai pacientiem ar sākotnējo vīrusu slodzi ne lielāku par 100000 kopijām/ml un CD4 limfocītu līmeni ne zemāku kā 200 šūnas/mm³.
************************
Citu pieejamo terapijas režīmu grupa (skat. lpp. F-4, Table 6 vadlīnijās) ir pārcietusi pilnīgu rotāciju. Atjaunotajās vadlīnijās ir paplašināta nodaļa , kura aplūko virusoloģiskās neveiksmes jautājumus, tai tika pievienoti taktiskie scenāriji dažādām klīniskajām situācijām. Ir parādījusies jauna nodaļa, kura attiecas uz neapmierinošu imunitātes atjaunošanās dinamiku, neskatoties uz HIV replikācijas veiksmīgu nomākšanu. Minētajā nodaļā tiek apskatīti persistējoša iekaisuma un imūnās aktivācijas teorētiskie aspekti, kā arī nodaļā eksperti uzsver, ka šobrīd nav līdzekļu, kuriem būtu pierādīta efektivitāte attiecībā uz CD4 šūnu līmeņa atjaunošanu vai imūnās aktivācijas līmeņa pazemināšanu. Tāpat arī izmaiņas ir skārušas vairākas citas nodaļas un apakšnodaļas, piemēram, nodaļā, kas veltīta HIV infekcijas akūtai stadijai, HIV un vīrusu hepatīta C dubultinfekcijai, ARVT un narkotisko vielu mijiedarbībai, HIV-2, tika iekļautas arī citas maznozīmīgas izmaiņas.
Avoti: | «Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents», DHHS, 8 April 2015 | http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf
| «Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. What's New in the Guidelines?» | http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-treatment-guidelines/0 |

 


 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv