AKTUALITĀTES
   

Apstiprina Rīkojumu par SPKC izveidošanu. Pieteikts SPKC Nolikums
Apskatīt komentārus (0)


21.02.2012


Rīkojums paredz līdz 2012. gada 1. aprīlim reorganizēt valsts aģentūru „Latvijas Infektoloģijas centrs” (LIC), nododot ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai, bet valsts pārvaldes funkcijas sabiedrības veselības un epidemioloģiskās drošības jomā jaunai veselības ministra padotībā esošai tiešās pārvaldes iestādei – Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC).
Plānots, ka SPKC no Nacionālā veselības dienesta un Veselības inspekcijas pārņems sabiedrības veselības monitoringa, slimību uzraudzības un veselības veicināšanas funkcijas. Savukārt, Veselības inspekcijas uzdevumus, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes regulām par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, pārņems Pārtikas un veterinārais dienests.
SPKC izveide ir nepieciešama, jo patlaban slimību profilakse tiek realizēta vājā līmenī, bet pārvaldes uzdevumi sabiedrības veselības jomā ir sadrumstaloti starp vairākām iestādēm. Uz to kā problēmu pagājušajā gadā norādīja divi ārējie funkciju auditu veicēji – Pasaules Veselības organizācija un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs. Savos ziņojumos auditu veicēji norāda, ka sabiedrības veselības funkciju sadrumstalojums starp vairākām iestādēm var apdraudēt šo funkciju realizāciju.
Izmaiņu rezultātā, nodrošinot infekcijas slimnieku ārstēšanu daudzprofilu slimnīcā, pacientiem uzlabosies veselības aprūpes kvalitāte un racionālāk tiks izmantots ārstniecības finansējums. Samazinot vidējo ārstēšanās ilgumu stacionārā un pārskatot ambulatoro apmeklējumu apmaksu, kā arī centralizējot ārstēšanas atbalsta un administratīvās funkcijas, sākot ar 2013.gadu potenciālais finansiālais ieguvums nozarē būtu ap 1,5 miljoniem latu.
(
www.vm.gov.lv)
********************************************************************
Slimību profilakses un kontroles centra nolikuma projekts (pieteikts uz Valsts sekretāru sanāksmi 23. februārī)
I. Vispārīgie jautājumi
1. Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
2. Centra darbības mērķis ir sabiedrības veselības politikas īstenošana valstī.
II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības
3. Centram ir šādas funkcijas:
3.1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par tās prioritātēm;
3.2. veikt neinfekciju slimību uzraudzību, kā arī tādu vides faktoru, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību, novērtēšanu;
3.3.veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu,  reģistrāciju, izmeklēšanu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus. Piedalīties ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un epidēmijas (pandēmijas) draudu novēršanā;
3.4. plānot, koordinēt un kontrolēt Imunizācijas programmas izpildi, plānot iedzīvotāju vakcināciju, apkopot vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumus un gatavot vakcīnu pasūtījumus zāļu lieltirgotavām, nodrošināt vakcinācijas monitoringu un statistisko datu sagatavošanu, veikt vakcinācijas komplikāciju gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu;
3.5. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;
3.6. veikt sabiedrības veselības monitoringu.
4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3. punktā minēto funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:
4.1. īsteno sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izstrādā slimību profilakses programmas un veic to īstenošanas metodisko vadību;
4.2. sagatavo informāciju un izstrādā ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar slimību profilaksi;
4.3. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām un starptautiskajām institūcijām epidemioloģiskās drošības jautājumos, nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu, apmācību un kopīgu projektu īstenošanu;
4.4. nodrošina sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju, Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citu valstu sabiedrības veselības institūcijām infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un citos epidemioloģiskās drošības jautājumos, nodrošina Eiropas Savienības infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu valstī;
4.5. izstrādā metodiskos ieteikumus un sniedz metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm, pašvaldībām un citām institūcijām epidemioloģiskās drošības jomā.
4.6. nodrošina valsts specializētā centra funkciju dalībai Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra uzturētajā Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulai (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru;
4.7. nodrošina informācijas apmaiņu starp Reitox valsts specializēto centru un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru par jaunu psihoaktīvo vielu un jaunu psihoaktīvo vielu saturošu preparātu ražošanu, nelikumīgu tirdzniecību un lietošanu, atbilstoši Padomes  2005.gada 10.maija Lēmumam 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām;
4.8. organizēt imūnbioloģisko preparātu uzglabāšanu, uzskaiti un sadali ārstniecības iestādēm;
4.9. nodrošina iedzīvotāju genoma valsts reģistra darbību;
4.10. izveido un uztur tabakas izstrādājumu sastāvdaļu datu bāzi;
4.11. veido un attīsta nacionālo informācijas un monitoringa sistēmu attiecībā uz infekcijas slimībām un koordinē minētās sistēmas darbību.
5. Centram ir šādas tiesības:
5.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām centra uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
5.2. sniegt fiziskām un juridiskām personām publiskos pakalpojumus un iekasēt par tiem maksu atbilstoši centra maksas pakalpojumu cenrādim;
5.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;
5.4. pieaicināt ekspertus un veidot darba grupas centra funkciju un uzdevumu izpildei;
5.5. iesaistīties Eiropas Savienības institūciju un starptautisko organizāciju programmās un projektos;
5.6. atbilstoši darbības jomai rīkot konferences, seminārus, kursus, mācības un citus izglītojošus un informatīvus pasākumus;
5.7. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.
III. Centra darbības organizācija
6. Centru vada direktors. Direktors ir valsts civildienesta ierēdnis. Direktoru konkursa kārtībā ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs.
7. Centra direktors nosaka centra organizatorisko struktūru.
8. Centra direktoram var būt vietnieki – valsts civildienesta ierēdņi.
9. Centra sastāvā var būt teritoriālās struktūrvienības.
10. Centra teritoriālo struktūrvienību vada teritoriālās struktūrvienības vadītājs. Teritoriālās struktūrvienības vadītāja pienākumus, tiesības un atbildību nosaka teritoriālās struktūrvienības reglamentā.
IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana
11. Centra direktors nodrošina centra darbības tiesiskumu un ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
12. Centra struktūrvienību amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
13. Centra direktora izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 12.punktā minēto lēmumu) un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
14. Centrs reizi gadā iesniedz veselības ministram pārskatu par funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.
15. Centrs pēc Veselības ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju par centra darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
V. Noslēguma jautājumi
16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumus Nr.8 "Valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 4.nr., 172.nr.; 2007, 65.nr.; 2009, 145.nr.).

 
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAGaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Latvija

Logo +371 26062077
Logo apvieniba@apvienibahiv.lv